MER Äls­ka­de barn

Vi i Kista - - NYHETER -

PRO­JEK­TET ska ge väg­led­ning till ny­an­län­da för­äld­rar i det nya lan­det. Ge­nom öpp­na di­a­lo­ger ge svar åt frå­gor och fun­de­ring­ar. Även se till att en god kon­takt mel­lan för­äld­rar och bar­nens sko­la eta­ble­ras. ”ÄLS­KA­DE BARN” fi­nan­sie­ras bland an­nat av EU-stöd. STU­DIE­CIRK­LAR där för­äld­rar­na ska mö­tas räk­nas star­ta i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.