Många läm­nar Svens­ka kyr­kan

13 300 per­so­ner be­gär­de un­der ju­ni må­nad ut­trä­de ur Svens­ka kyr­kan. Siff­ran för en nor­mal ju­ni­må­nad är cir­ka 3 000 ut­trä­den. Or­sa­ken till ök­ning­en be­döms va­ra den gransk­ning som ett par me­di­er gjor­de i må­nads­skif­tet maj/ju­ni, gäl­lan­de för­sam­ling­ars ut­land

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Jäm­fört med en nor­mal må­nad är det i hög­re grad äld­re grup­per som valt att läm­na Svens­ka kyr­kan un­der ju­ni. En topp lig­ger i ål­ders­grup­pen 65-69 år, per­so­ner som har ett mång­å­rigt med­lem­skap bakom sig.

Det gör att ut­trä­de­na den­na gång san­no­likt kan kopp­las till frå­gan om för­tro­en­de för Svens­ka kyr­kan, en­ligt Gun­nar Sjö­berg, kom­mu­ni­ka­tions­chef på kyr­ko­kans­li­et i Uppsa­la.

– Vi ser med stort all­var på ut­trä­de­na. Även om det ba­ra var ett 40-tal av Svens­ka kyr­kans näs­tan 1 400 för­sam­ling­ar som upp­märk­sam­ma­des i me­dia, och även om vi kan se att rap­por­te­ring­en i vis­sa fall var hårt vinklad, så har gransk­ning­ar­na pe­kat på bris­ter som vi ar­be­tar för att kom­ma till­rät­ta med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.