De tre van­li­gas­te frå­gor­na vid bo­stads­köp

Vi i Kista - - BOSTAD -

När man ska by­ta bo­stad dy­ker of­ta sam­ma frå­gor upp, me­nar fas­tig­hets­för­med­la­ren Land­gren. Här är de tre van­li­gas­te frå­gor­na, med svar på tal.

1. Ska jag säl­ja in­nan jag kö­per ny bo­stad? Det är all­tid ett av­vä­gan­de om man ska säl­ja el­ler kö­pa först. Det finns många fak­to­rer att ta hän­syn till. Eko­no­mi, ut­bud, ef­ter­frå­gan, lä­gen­het, vil­la, skol­om­rå­de etc. är van­li­ga frå­gor i sam­band med bo­stads­köp. Kän­ner du att du vill och be­hö­ver ha full koll på din eko­no­mi in­nan du sat­sar på nå­got nytt så är det ab­so­lut lä­ge att säl­ja först.

2. Ska jag re­no­ve­ra in­nan jag säl­jer min bo­stad? Allt handlar om förs­ta ögon­kas­tet och då är det själv­klart ett stort plus om bo­sta­den ger ett po­si­tivt in­tryck. Ett tips är att all­tid pra­ta med din fas­tig­hets­mäk­la­re re­dan vid förs­ta mö­tet för att dis­ku­te­ra vad du kan gö­ra in­för en för­sälj­ning för att få bätt­re be­talt för din bo­stad. Myc­ket, li­te el­ler ingen­ting alls.

3. Hur stor in­sats krävs för att kun­na kö­pa bo­stad? Kon­tan­tin­sats är den del av kö­peskil­ling­en du be­ta­lar med eg­na peng­ar. Ban­ker­na krä­ver 15 pro­cent i kon­tan­tin­sats när du ska kö­pa nytt bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.