”Du ska in­te va­ra här”

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Ul­ri­ca An­ders­son Re­por­ter

Att få syn på en po­lishe­li­kop­ter och ta re­da på vad den gör, in­går i ru­tin­upp­gif­ter­na för en re­por­ter. Of­tast är sva­ret in­te värt att skri­va om, men man vet ald­rig om man in­te kol­lar.

Ett kor­ta­re ad­re­nalin­påslag som släp­per li­ka snabbt igen när lu­ren lagts på.

Men när sur­ran­det hör­des över tis­dags­kväl­lens min­nes­stund för mör­da­de Ro­bin Si­ni­sa­lo, där jag satt och pra­ta­de med hans mam­ma Ca­ro­li­na om hur man ska få stopp på det död­li­ga vål­det, var käns­lan en helt an­nan.

Då öns­ka­de jag att den ha­de gått att vif­ta bort som en flu­ga. Då tänk­te jag ba­ra: ”Du ska in­te va­ra här. In­te just nu.”

Ef­ter att jag lyc­kats på­min­na mig själv om min yr­kes­roll, ring­de jag som van­ligt till po­li­sens led­nings­cen­tral. Jag satt på en li­te un­dan­skymd bänk och fick hö­ra en väl­be­kant röst be­rät­ta att den här gång­en var det ”ba­ra” nå­gon som lar­mat om ett mis­s­tänkt ratt­fyl­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.