Ta­pe­ter som spra­kar av färg

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Pho­to­wall ut­ö­kar sitt sor­ti­ment med ta­pet­mo­tiv från de­sign­du­on Not­hing Can Go Wrng. Kol­lek­tio­nen Less Is A Bo­re 2.0 vi­sar en bland­ning av klas­sis­ka for­mer och mo­dern de­sign i nya färg­ställ­ning­ar. Se­ri­en kän­ne­teck­nas av du­ons lek­ful­la, spän­nan­de och li­te mer vå­ga­de form­språk. Bland an­nat ses monste­rab­lad, ter­raz­zomöns­ter och kon­fet­tig­lit­ter i do­va färg­kom­bi­na­tio­ner. Less Is A Bo­re 2.0 in­ne­hål­ler sex mo­tiv.

FOTO: PHO­TO­WALL

Adri­a­na Bel­let och Pau­la Ma­so (Not­hing Can Go Wrng) de­sig­nar för Pho­to­wall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.