Mark­na­den för his­sar i pri­vat­hus ökar

Vi i Kista - - BOSTAD -

De se­nas­te åren har ef­ter­frå­gan på his­sar till pri­va­ta hem ökat kraf­tigt i USA och Syd­osta­si­en. Nu har tren­den sla­git ige­nom även i Eu­ro­pa och Sverige, be­rät­tar Ci­bes Lift.

– Fler och fler som vill mo­der­ni­se­ra sitt hem tit­tar på möj­lig­he­ten att instal­le­ra en hiss. En hem­ma­hiss är ju, i lik­het med ett mo­der­na­re kök el­ler en pool, ett sätt att upp­gra­de­ra sin fas­tig­het. Det kan ock­så hand­la om att man vill un­der­lät­ta för släk­ting­ar och vän­ner som häl­sar på, sä­ger Bör­je Frans­son sälj- och mark­nads­chef på Ci­bes Lift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.