Som­mar­job­bar på Kista bib­li­o­tek

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

El­va ung­do­mar har fått jobb via stads­dels­för­valt­ning­en med att ord­na kul­tur­pro­gram på bib­li­o­te­ket i Kista. Ett kul som­mar­jobb – som in­te rik­tigt känns som att man ar­be­tar.

– Det här är mer te­o­re­tiskt och man får tän­ka, sä­ger 19-åri­ga Sid­ra Ak­bar.

Att barn i för­sko­le­ål­dern rör på sig är en sak. Men att få dem att hänga med på vad en lekle­da­re har tänkt sig är in­te all­tid så lätt.

– Man får va­ra li­te barn själv, gö­ra li­te mi­ner och så, sä­ger 19-åri­ga Sid­ra Ak­bar från Hus­by, som just lett en grupp små­barn i en dans­ak­ti­vi­tet.

– Det är ro­ligt att få dem att rö­ra på sig, sä­ger 18-åri­ga Jo­el An­tar från Kista.

De är två av de el­va ung­do­mar från Rin­ke­by-Kista som fått som­mar­jobb, via stads­dels­för­valt­ning­en, med att pla­ne­ra kul­tur­pro­gram på Kista bib­li­o­tek. Det­ta görs i sam­ar­be­te med Dra­ma­lab­bet, en scen som sät­ter upp ny­skri­ven dra­ma­tik.

Da­gar­na bör­jar med öv­ning­ar och stretch, följt av va­ri­e­ra­de ak­ti­vi­te­ter som är kopp­la­de till drama och teater på nå­got sätt.

För­ra vec­kan var grup­pen och såg en fö­re­ställ­ning som skul­le va­ra an­pas­sad till en mång­kul­tu­rell publik, be­rät­tar 18-åri­ga Nai­ma Fa­rah som är bo­satt i Rin­ke­by. Fol­kvi­sor från oli­ka håll ha­de sam­lats in till en pjäs. Tan­ken var att vi­sa på hur vik­tigt det är att kun­na nå ut till många.

In­för sa­go­läs­ning­en för bar­nen på bib­li­o­te­ket har de fått öva på varand­ra.

– Att ha blic­kar mot en, det är bra att öva på när man in­te är van, sä­ger Nai­ma Fa­rah.

And­ra vec­kan på som­mar­job­bet är det dags att hål­la i en works­hop om litteratur med li­te äld­re del­ta­ga­re. Un­der sista vec­kan ska de pre­sen­te­ra nå­got de själ­va skri­vit, en fri upp­gift utö­ver att det ska va­ra in­rik­tat mot drama och teater.

Ung­do­mar­na tar med sig lär­do­mar de kom­mer ha nyt­ta av fram­ö­ver i yr­kes­li­vet, räk­nar de med, även om de in­te nöd­vän­digt­vis ham­nar i kul­tur­bran­schen.

– Att kun­na ta­la in­för folk är en vik­tig egen­skap att öva fram, sä­ger Nai­ma Fa­rah.

– Man ska all­tid pre­sen­te­ra sig för folk, det är en prak­tisk kun­skap, sä­ger Sid­ra Ak­bar.

De tre som­mar­jobbs­vec­kor­na är upp­skat­ta­de. Jo­el An­tar är in­tres­se­rad av litteratur och sä­ger att det in­te ens känns som att man job­bar.

– Det är nå­got an­nat än ett van­ligt, strängt jobb. Det här är mer te­o­re­tiskt och man får tän­ka, sä­ger Sid­ra Ak­bar.

Från Dra­ma­lab­bet är det Ka­rin Haupt­mann som le­der ung­do­mar­nas ar­be­te.

– Att job­ba med kul­tur är ett sätt att lä­ra kän­na sig själv, så att man vet vad man vill, sä­ger hon och kopp­lar till sin egen er­fa­ren­het.

När ung­do­mar­na an­sökt om som­mar­jobb har de dels fått krys­sa i vil­ket om­rå­de de är in­tres­se­ra­de av att job­ba in­om, dels skri­va ett per­son­ligt brev. Ut­i­från det­ta har hand­läg­ga­re mat­chat ihop ung­do­mar med ar­bets­plat­ser.

”Kul­tur och id­rott” har dä­re­mot in­te fått så många kryss som man skul­le kun­na tän­ka sig. Om ett lik­nan­de upp­lägg blir ak­tu­ellt igen näs­ta år är in­te be­stämt än.

– Vi får se vad bib­li­o­te­ket sä­ger, men vi skul­le gär­na gö­ra om det, sä­ger Ka­rin Haupt­mann.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

SKRIVARBETE. To­talt el­va ung­do­mar har fått som­mar­jobb hos Dra­ma­lab­bet via Rin­ke­by-Kista stads­dels­nämnd. En del i det­ta är att äg­na sig åt skrivöv­ning­ar.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

SKRIVARBETE. To­talt el­va ung­do­mar har fått som­mar­jobb hos Dra­ma­lab­bet via Rin­ke­by-Kista stads­dels­nämnd. En del i det­ta är att äg­na sig åt skrivöv­ning­ar.

LÄR­DO­MAR. En del av job­bet är öv­ning­ar. Här pra­tar bland and­ra Nai­ma Fa­rah och Jo­el An­tar om vad ono­ma­to­po­e­tis­ka ord är (ord som ef­ter­lik­nar ljud).

KUL­TUR. Ka­rin Haupt­mann, konst­när­lig le­da­re på Dra­ma­lab­bet, le­der ung­do­mar­na un­der tre vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.