Tid­ning står och fal­ler med si­na lä­sa­re

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Mats Hed­ström Chefredaktör

Fast det fort­fa­ran­de är näs­tan mitt i som­ma­ren får vi många bra tips från vå­ra lä­sa­re i Tens­ta, Rin­ke­by och Kista. Där­för kun­de vi be­rät­ta (först av al­la) om det trå­ki­ga till­ta­get mot flagg­stång­en som ha­de Pri­de­flag­gan i toppen. Och där­för kun­de vi skri­va om den ut­brän­da och över­giv­na mo­pe­den som fick lig­ga och skrä­pa på Tens­ta­strå­ket, all­de­les för länge. Och vi har and­ra ar­tik­lar på gång de kom­man­de vec­kor­na som in­te ha­de va­rit ak­tu­el­la om ni in­te ha­de tip­sat oss.

Tips gör vå­ra ar­tik­lar möj­li­ga. Man tac­kar.

I näs­ta num­mer kan ni lä­sa om den nya po­li­tik­vec­kan i vårt om­rå­de. The Glo­bal Vil­lage har an­ord­nat den, men mer vet jag in­te. Där­för har vi en re­por­ter som tit­tar när­ma­re på sa­ken, har vi fått en egen Al­me­dals­vec­ka all­de­les in­på knu­ten? Det vo­re ju nå­got, även om jag ald­rig har va­rit på själ­va ori­gi­na­let, det ver­kar job­bigt med så många män­ni­skor på ett sånt li­tet stäl­le. Den som le­ver får se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.