Fo­to­gra­fer gör ta­pet av ve­mod

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Fo­to­graf­du­on VANDAL, be­stå­en­de av Hanna Rich­ter och Eve­li­ne Johns­son, har ta­git fram en fo­to­gra­fisk ta­pet­kol­lek­tion med nam­net ”Svenskt ve­mod” som blir start­skot­tet för det ny­öpp­na­de ta­pet­fö­re­ta­get Ti­gron & Floyd. Kol­lek­tio­nen är in­spi­re­rad av väl­kän­da svens­ka konst­nä­rers ar­be­te och i den finns bland an­nat en ta­pet med sym­bo­ler kopp­la­de till Ing­mar Berg­mans film Det sjun­de in­seg­let.

– Ve­mod är bå­de det vack­ra och det sorg­li­ga, be­rät­tar Eve­li­ne Johns­son.

– Det lö­per som en röd tråd ge­nom den svens­ka kre­a­ti­vi­te­ten och är nå­got näs­tan al­la kan re­la­te­ra till. Många svens­ka ar­tis­ter, för­fat­ta­re och konst­nä­rer har häm­tat ska­par­kraft ur ve­mo­det. Vår ta­pet­kol­lek­tion är en hyll­ning till någ­ra av des­sa per­so­ner och de­ras verk.

FOTO: PRESSBILD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.