Pri­de loc­ka­de 45 000

För­ra lör­da­gens be­gi­ven­het var na­tur­ligt­vis Pri­de­pa­ra­den –den nit­ton­de i ord­ning­en – då tu­sen­tals ny­fik­na kan­ta­de Stock­holms ga­tor.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Mi­chael Fol­mer

Höga till­rop, gla­da fär­ger och rik­tig fest­stäm­ning ge­nom­sy­ra­de lör­da­gens Pri­de­pa­rad. Runt 45 000 per­so­ner ha­de sam­lats ut­med Stock­holms ga­tor för att se de cir­ka 200 färg­gran­na eki­pa­gen i Pri­de­pa­ra­den med Pri­de Park (Ös­ter­malms IP) som slut­sta­tion. I år var te­mat ” Vem be­stäm­mer?”

Många för­e­ning­ar, po­li­tis­ka par­ti­er, or­ga­ni­sa­tio­ner och pri­vat­per­so­ner gick i pa­ra­den för att vi­sa sitt stöd till hb­tq-per­so­ner. En grupp var ”blå­ljus­per­so­nal” dvs po­lis, am­bu­lans och brand­kår.

– Vi från Brand­kå­ren At­tun­da har del­ta­git många gång­er i Pri­de­pa­ra­den. Vi tyc­ker att det är vik­tigt att vi­sa vårt stöd för al­la män­ni­skor och att vå­ra or­ga­ni­sa­tio­ner är för mång­fald och jäm­ställd­het. ”Blå­ljus­per­so­na­len” har un­der se­na­re tid bli­vit at­tac­ke­ra­de med bland an­nat sten­kast­ning un­der vå­ra ut­ryck­ning­ar. Vi mås­te vi­sa att vi är en rädd­nings­tjänst för al­la, sa Ve­ro­ni­ca Stolt, kom­mu­ni­ka­tions­st­ra- teg på Brand­kå­ren At­tun­da.

De po­li­tis­ka par­ti­er­na var na­tur­ligt­vis re­pre­sen­te­ra­de un­der pa­ra­den. Eb­ba Busch Thor gick i spet­sen för Krist­de­mo­kra­ter­na. Hon är den förs­ta nå­gon­sin av krist­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re som gått i pa­ra­den.

– Det är en här­lig stäm­ning. Al­la är gla­da och på gott hu­mör. Ex­tra kul att jag får le­da par­ti­et med Eb­ba Busch Thor till Pri­de Park, sa So­fia Mo­digh från Sol­len­tu­na.

FOTO: MI­CHAEL FOL­MER

DEL­TOG. Brand­kå­ren At­tun­da lad­dar in­för den långa pa­ra­den till Pri­de Park som är slut­sta­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.