Blev so­ci­o­nom för att hjäl­pa Kistas ung­do­mar

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Felicia Karls­son

Shi­la­na Sul­hav och Ab­di­ri­zack Ali är bå­da upp­väx­ta i stads­de­len Rin­ke­by-Kista. Som idag är de­ras ar­bets­plats, de job­bar med och för ung­do­mar i om­rå­det.

– Jag plug­ga­de till so­ci­o­nom ba­ra för att kun­na kom­ma till­ba­ka och ar­be­ta i stads­de­len, sä­ger Shi­la­na Sul­hav.

Ab­di­ri­zack Ali har job­bat som fäl­ta­re i två år i stads­de­len Rin­ke­by-Kista. Hans mål­grupp är ung­do­mar i ål­dern 16 till 25 år. Ar­be­tet går ut på att fånga upp unga vux­na som är ut­an sys­sel­sätt­ning, i risk­zo­nen att ham­na i brotts­lig verk­sam­het och fin­nas där för dem som vill ha hjälp.

Kol­le­gan Shi­la­na Sul­hav bör­ja­de ar­be­ta hos fält­grup­pen Rin­ke­by-Kista pre­cis in­nan som­ma­ren och trivs re­dan. Hon job­bar med ung­do­mar i ål­dern 13 till 16 år i Rin­ke­by.

– Vi ar­be­tar upp­sö­kan­de mot mål­grup­pen och är där dem finns, i sko­lor och på fri­tids­går­dar. Om vi vet att vå­ra ung­do­mar kom­mer va­ra på ett stäl­le ut­an­för om­rå­det, som en fes­ti­val in­ne i stan, då är vi ock­så där, sä­ger Shi­la­na Sul­hav.

Fäl­tar­na finns till för stads­de­lens ung­do­mar, age­rar tryg­ga vux­na som ung­do­mar­na kan pra­ta med, be om hjälp och har tyst­nads­plikt. Men är skyl­di­ga att an­mä­la oro för barn som far il­la till so­ci­al­tjäns­ten så bar­net kan få den hjälp som krävs.

– Jag tror ab­so­lut vi fäl­ta­re be­hövs. Jag är själv upp­växt i Hjuls­ta och Akalla och kun­de re­dan som yng­re se sam­hälls­pro­ble­men i om­rå­de­na och jag sak­na­de tryg­ga vux­na i om­giv­ning­en. Jag plug­ga­de till so­cio- nom ba­ra för att kun­na kom­ma till­ba­ka och ar­be­ta i stads­de­len, sä­ger Shi­la­na Sul­hav.

Ab­di­ri­zack Ali ar­be­ta­de på Ung­do­mens hus sam­ti­digt som han stu­de­ra­de på uni­ver­si­te­tet. Där ar­be­ta­de han med ung­do­mar i ål­dern 16 till 25 och blev ef­ter det re­kom­men­de­rad att sö­ka job­bet han har idag.

– Den här stads­de­len har ge­ne­rellt hög ar­bets­lös­het och sjun­kan­de skol­re­sul­tat. Det finns en del ut­ma­ning­ar här och vi blir en trygg­het till de ung­do­mar som vän­der sig till oss. Vi hjäl­per med läx­or, att skri­va CV och för­sö­ker få den som vill skol­ka att tän­ka om, sä­ger Ab­di­ri­zack Ali.

Den rö­da trå­den Ab­di­ri­zack Ali ser hos ung­do­mar som ham­nat syss­lo­lö­sa ut­an­för sam­häl­let är att det gick snett i sko­lan. Han tyc­ker in­te för­ut­sätt­ning­ar­na att ung­do­mar ska lyc­kas är sam­ma som i and­ra om­rå­den.

– Det är vik­tigt att fånga upp ung­do­mar­na och mo­ti­ve­ra dem till att stu­de­ra el­ler sö­ka jobb. Det finns ung­do­mar som ba­ra tyc­ker vi är job­bi­ga, men för att de in­te vill ha kon­takt en viss punkt i livet så ska man in­te stänga dör­ren för det, sä­ger Ab­di­ri­zack Ali.

– Rin­ke­by-Kista är en stads­del där det finns många ung­do­mar. Då är det vik­tigt att vux­na finns i när­he­ten, som kan ska­pa sam­man­hang för ung­do­mar­na där man kan träf­fas och gö­ra sa­ker, sä­ger Shi­la­na Sul­hav.

FOTO: FELICIA KARLS­SON

FÄL­TA­RE. Ab­di­ri­zack Ali och Shi­la­na Sul­hav ar­be­tar för Fält­grup­pen Rin­ke­by-Kista. De­ras jobb är att ge stöd och hjälp till ung­do­mar i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.