Far­lig mo­ped fick lig­ga kvar länge

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Felicia Karls­son

En uppel­dad mo­ped låg orörd i drygt två vec­kors tid vid Tensta­gång­en 30. Barn har lekt och klätt­rat på mo­pe­den som är täckt av släck­nings­me­del.

– Det känns som tjäns­te­män och de som skö­ter om­rå­det strun­tar i oss bo­en­de, sä­ger en Tensta­bo.

– Mo­pe­den har le­gat här i två vec­kor nu, det är löj­ligt. Barn har klätt­rat på mo­pe­den och an­dats in släck­nings­me­del, det kan in­te va­ra bra och de kan gö­ra sig il­la, sä­ger Tensta­bon som vill va­ra ano­nym när Vi i Tens­ta är på plats.

På mo­pe­den sit­ter en rem­sa av­spärr­nings­band som ty­der på att po­li­sen va­rit där.

– Jag har felan­mält mo­pe­den på kom­mu­nens hem­si­da. Och så har jag va­rit in till Svens­ka Bo­stä­der för att hö­ra om det är de­ras an­svar att ta bort den. De sa att mo­pe­den mås­te sa­ne­ras in­nan den kan ploc­kas bort och så ver­kar det som att den lig­ger på grän­sen mel­lan kom­mu­nen och Svens­ka Bo­stä­ders om­rå­de, sä­ger Tensta­bon.

Att mo­pe­den mås­te sa­ne­ras an­ser Tensta­bon som märk­ligt. Det bor­de in­te va­ra någ­ra pro­blem att snabbt få i väg den ut­an sa­ne­ring, när barn har lekt vid den, me­nar hon.

– Det känns som tjäns­te­män och de som skö­ter om­rå­det strun­tar i oss bo­en­de och sak­nar en­ga­ge­mang. Att man ska be­hö­va tjaf­sa och sä­ga till om en så­dan här sak är ynk­ligt, det ska in­te be­hö­vas.

Hon be­rät­tar om en an­nan hän­del­se som in­träf­fa­de strax fö­re mid­som­mar. Blom­mor­na i ra­batt­kru­kor- na togs bort i Tens­ta cent­rum och er­sat­tes in­te för­rän tre vec­kor se­na­re med nya.

– Till slut felan­mäl­de jag att kru­kor­na stod tom­ma och då kom det nya plan­te­ring­ar dyg­net ef­ter. Och när Tensta­tor­net bör­ja­de byg­gas togs helt plöts­ligt tio pryd- nad­s­tal­lar ned ut­an för­var­ning. Jag för­står om de be­höv­de ta ner dem på grund av byg­get, men de kan väl för­var­na.

En­ligt hen­ne känns det som att kom­mu­nen tän­ker att det in­te är så no­ga vad som hän­der i Tens­ta.

– Jag tror knap­past mo­pe­den skul­le le­gat li­ka länge i nå­gon an­nan stads­del. Det blir in­te bil­li­ga­re att ta bort den ba­ra för att man lå­ter den lig­ga kvar. Det hand­lar om all­mä­nin­tryc­ket för bå­de bo­en­de och be­sö­ka­re i om­rå­det.

FOTO: FELICIA KARLS­SON

MO­PED. Mo­pe­den har le­gat i drygt två vec­kor ut­an att nå­gon ta­git an­svar för att få bort den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.