MER Trygg­het

Vi i Kista - - NYHETER -

FÄL­TA­RE, med­bor­gar­vär­dar och ung­domsvär­dar är till för med­bor­gar­nas trygg­het och är an­ställ­da av stads­dels­för­valt­ning­en. De ar­be­tar ut­om­hus i stads­dels­om­rå­det un­der dag­tid, kväl­lar och hel­ger för att bi­dra till triv­sel och trygg­het.

FÄLT­GRUP­PEN Rin­ke­by-Kista finns för dig som på nå­got sätt vill ha hjälp el­ler stött­ning. De job­bar ute i om­rå­det, be­sö­ker sko­lor och ung­doms­går­dar.

DE FINNS på Fa­ce­book un­der Fält­grup­pen Rin­ke­byKis­ta och på in­stagram som falt­grup­pen­rin­ke­by­kis­ta.

UNGDOMSVÄRDARNA ska va­ra go­da fö­re­bil­der med fram­tids­pla­ner. De ska mo­ti­ve­ra och in­spi­re­ra and­ra ung­do­mar till att sö­ka jobb, ut­bild­ning el­ler sys­sel­sät­ta sig med fri­tids­ak­ti­vi­te­ter.

MEDBORGARVÄRDARNAS ska ska­pa ett tryg­ga­re lo­kal­sam­häl­le och hjäl­pa in­vå­nar­na rätt när de vill kom­ma i kon­takt med oli­ka in­sti­tu­tio­ner och myn­dig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.