For­fa­ran­de mest män bakom gril­len

Vi i Kista - - BOSTAD -

Om det är nå­got hem­ma­fix­ar­na gil­lar så är det att ta fram gril­len. 9 av 10 per­so­ner i Horn­bachs nya un­der­sök­ning äger en el­ler fle­ra gril­lar och an­vän­der dem fli­tigt.

Men vad un­der­sök­ning­en ock­så vi­sar är att även om köns­för­del­ning­en bör­jar bli jäm­lik i kö­ket, så gäl­ler det in­te när det kom­mer till grill­ning.

På frå­gan om vem det är som an­sva­rar för grill­ning­en så sva­rar 59 pro­cent att det är en man som skö­ter den och ba­ra 8 pro­cent sva­rar att det of­tast är en kvin­na som an­sva­rar för grill­ning­en i hus­hål­let. En­ligt 32 pro­cent lig­ger an­sva­ret på bå­da par­ter.

– Att kö­ket skul­le va­ra en­bart kvin­nans lott är en omo­dern idé som mer och mer för­svin­ner i da­gens sam­häl­le. Det blir allt van­li­ga­re att man i ett par­för­hål­lan­de de­lar li­ka på mat­lag­ning­en och and­ra hus­hålls­syss­lor, sä­ger Andre­as Lars­son, mark­nads­chef på Horn­bach i Sve­ri­ge.

– Där­för är det gans­ka för­vå­nan­de att ba­ra 8 pro­cent av del­ta­gar­na i un­der­sök­ning­en sva­rar att det är en kvin­na som står bakom gril­len, men jag hop­pas att det­ta ska gå mer och mer åt sam­ma håll som den övri­ga mat­lag­ning­en, sä­ger han..

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.