Fort­satt sti­gan­de pri­ser

Vi i Kista - - BOSTAD -

Pri­ser­na på bo­stads­mark­na­den har un­der årets förs­ta kvar­tal fort­satt att sti­ga – och det re­jält. Trots en nå­got lug­na­re in­led­ning har bå­de bo­stads­rät­ter och vil­lor sti­git med 3 pro­cent un­der årets tre förs­ta må­na­der. Tit­tar man till­ba­ka ett år har bo­stads­rätts­pri­ser­na sti­git med 13 pro­cent och vil­la­pri­ser­na med 10 pro­cent, det vi­sar nya siff­ror från Mäklar­sta­tistik.

– Just nu be­hövs det fler bo­stä­der än vad som finns till­gäng­ligt och det är den främs­ta an­led­ning­en till de sti­gan­de pri­ser­na, sä­ger Tan­ja Ilic, VD på Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling. Det mås­te byg­gas fler bo­stä­der i om­rå­den där män­ni­skor fak­tiskt vill bo, an­nars kom­mer det lå­ga ut­bu­det re­sul­te­ra i fort­satt kraf­ti­ga pri­sök­ning­ar. Bris­ten på bo­stä­der i kom­bi­na­tion med en hög om­sätt­nings­has­tig­het, hi­sto­riskt lå­ga bolå­ne­rän­tor och en be­grän­sad rör­lig­het på bo­stads­mark­na­den är de störs­ta för­kla­ring­ar­na till pris­upp­gång­ar­na det se­nas­te åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.