Filmfes­ti­val – och pre­miär för po­li­ti­ker­vec­ka

I sam­band med Jär­va filmfes­ti­val in­led­des det­ta år Jär­va Po­li­ti­ker­vec­ka. Po­li­tis­ka par­ti­er bjöds in för att hål­la tal och sam­ta­la med Jär­va­bor­na. Grund­tan­ken är att po­li­tiskt en­ga­ge­ra och in­vol­ve­ra de som bor i om­rå­det.

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Jär­va Filmfes­ti­val,

som or­ga­ni­sa­tio­nen The Glo­bal Vil­lage star­ta­de för fy­ra år se­dan, ar­ran­ge­ras vid Spånga IP. Fes­ti­va­len be­söks av många Jär­va­bor och Ah­med Ab­di­rah­man, grun­da­re av och ord­fö­ran­de i The Glo­bal Vil­lage, tänk­te att han bor­de gö­ra nå­got mer av platt­for­men. Med hopp om att män­ni­skor i om­rå­det ska blir mer in­tres­se­ra­de och en­ga­ge­ra­de i po­li­tik bjöd han in de po­li­tis­ka par­ti­er­na.

– Det är få män­ni­skor som rös­tar här och en del har in­te haft de­mo­kra­ti i si­na hem­län­der. Det här är ock­så en chans för po­li­ti­ker och bo­en­de i för­or­ten att mö­tas, sä­ger Ah­med Ab­di­rah­man.

Po­li­ti­ker­vec­kan ska åter­kom­ma var­je år och i år blev det en has­tig smygstart. För­hopp­ning­en är att Jär­va po- li­ti­ker­vec­ka ska ef­ter­lik­na Al­me­dals­vec­kan, dit po­li­tis­ka par­ti­er och en­skil­da or­ga­ni­sa­tio­ner och fö­re­tag vill kom­ma för att dis­ku­te­ra, vi­sa upp sig och ska­pa kon­tak­ter.

– Om po­li­ti­ker­na vå­gar sig ut och ming­la med män­ni­skor­na som sit­ter här på fäl­tet tror jag det kan bli bra sam­tal. Men det­ta är in­te po­li­ti­kers van­li­ga ming­el­mil­jö med ett glas cham­pagne, här är män­ni­skor kläd­da och pra­tar an­norlun­da, sä­ger Ah­med Ab­di­rah­man.

Män­ni­skor­na som ta­git sig till Spånga IP är där för att se fil­mer­na som vi­sas un­der filmfes­ti­va­len. När kloc­kan sla­git fem på ef­ter­mid­da­gen har fil­mer­na än­nu in­te satt i gång, vil­ket de ska en­ligt sche­mat. Bar­nen som sam­lats med si­na fa­mil­jer på fäl­tet spring­er fram till Ah­med Ab­di­rah- man.

– Ah­med, när bör­jar fil­men, frå­gar ett barn.

– Ska de in­te bör­ja nu, frå­gar näs­ta.

– De bör­jar snart, vid 17.30. Det blir li­te se­na­re i dag, sva­rar Ah­med Ab­di­rah­man.

Var­je kväll, in­nan förs­ta fil­men star­tar, hål­ler ett po­li­tiskt par­ti ett tal där de för­med­lar sitt par­ti­pro­gram och mo­ti­ve­rar si­na stånd­punk­ter. Först ut på ons­da­gen var mo­de­ra­ter­na, på tors­da­gen krist­de­mo­kra­ter­na, so­ci­al­de­mo­kra­ter­na un­der fre­da­gen, följ­da av mil­jö­par­ti­et på lör­da­gen och sist ut li­be­ra­ler­na på sön­da­gen.

Män­ni­skor­na som sam­lats för att se på film är in­te rik­tigt med­vet­na om den nya po­li­ti­ker­vec­kan. Fa­mil­jer och vän­ner har du­kat upp med pick­nick. På var­je filt finns oli­ka sor­ters snacks och mat som ska ätas till un­der­håll­ning­en. Vän­ner­na Eli­na ElS­han­ti och Ce­ci­lia Hocheimy, bo­en­de i Hjuls­ta, har kom­mit med si­na dött­rar för att se barn­fil­men ”Jak­ten till må­nen”.

– Det är bra att po­li­ti­ker kom­mer hit och vi­sar sig och be­rät­tar vad de står för. Frå­gan är ba­ra om det hän­der nå­got, om det blir det som de lo­var, sä­ger Eli­na ElS­han­ti.

Ce­ci­lia Hocheimy fick sin förs­ta eg­na lä­gen­het i Hjuls­ta, och flyt­ta­de från Sö­der­malm i Stockholm till för­or­ten.

– När jag flyt­ta­de till Hjuls­ta fick jag frå­gor som ”men gud, hur kan du flyt­ta dit?”, be­rät­tar hon. ute, men det ska in­te va­ra så. In­vand­ra­re och svens­kar ska in­te va­ra räd­da för varand­ra, vi mås­te in­te­ra­ge­ra med varand­ra, sä­ger Eli­na El-Shan­ti.

Hon vill

in­te att hen­nes barn ska bry­ta, ef­tersom de är föd­da i Sve­ri­ge. Att Eli­na ElS­han­ti själv har en bryt­ning är okej me­nar hon, ef­tersom hon in­te är född här.

– Mi­na barn kom­mer att bry­ta för att jag bry­ter, vå­ra gran­nar bry­ter och lä­rar­na här ute bry­ter. Fler svens­kar

FOTO: FELICIA KARLS­SON

FÖR­ÄND­RING. Na­da Feily hop­pas att po­li­tik­vec­kan ska va­ra till nyt­ta, hon vill in­te ba­ra hö­ra lovord, hon vill se för­änd­ring. Här sit­ter hon till­sam­mans med sin dot­ter och kol­lar på barn­fil­men som vi­sas.

FOTO: FELICIA KARLS­SON

FILM. Eli­na El-Shan­ti och Ce­ci­lia Hocheimy bor bå­da i Hjuls­ta och har ta­git med sig si­na jämn­å­ri­ga barn till Spånga IP för Jär­va Filmfes­ti­val.

Men Ce­ci­lia Hocheimy trivs bra i Hjuls­ta och har inga tan­kar på att flyt­ta in till stan igen. Hon me­nar att ing­et är fel på själ­va om­rå­det, men att po­li­ti­ker­na mås­te en­ga­ge­ra sig mer i ung­do­mar­na och ska­pa ak­ti­vi­te­ter för dem.

Eli­na El-Shan­ti tyc­ker att om­rå­de­na kring Hjuls­ta, Hus­by och Kis­ta är för seg­re­ge­ra­de. Hon kän­ner sig in­te in­klu­de­rad i det svens­ka sam­häl­let.

– Svens­kar är ex­o­tis­ka här

JÄR­VA PO­LI­TI­KER­VEC­KA. Lot­ta Edholm, grupple­da­re för Li­be­ra­ler­na i Stock­holms stad och la­de sitt par­ti­pro­gram och mo­ti­ve­ra­de si­na stånd­punk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.