Tack – hop­pas vi ses igen

Vi i Kista - - DIREKTPRESS - Felicia Karls­son

Un­der som­ma­ren har me­di­er­na rap­por­te­rat om skjut­ning­ar, rån och än­nu fler skjut­ning­ar. Ja ty­värr, det mås­te skri­vas om des­sa otro­ligt trå­ki­ga sa­ker. Trå­ki­ga­re blir det när det är en­da gång­en för­or­ten får upp­märk­sam­het i riks­me­di­er­na.

Jag kän­ner mig otro­ligt pri­vi­le­gi­e­rad som fått mö­ta al­la eldsjä­lar som egent­li­gen bor­de få upp­märk­sam­he­ten, för allt ar­be­te de läg­ger ner för att för­bätt­ra var­da­gen för and­ra. Tan­kar­na tar mig till­ba­ka till in­ter­vjun med Nisti Stêrk. Hon gör tv-se­rie av sin barn­dom i Tens­ta, som hon äls­kar. I se­ri­en be­ly­ser hon tje­jer­na i för­or­ten. För­e­ning­en Fy­ren och Hjuls­ta So­ma­lis­ka För­äld­ra­för­e­ning som ord­nar en fri­id­rotts­dag för Spånga-Tenstas ung­do­mar. Jag in­ter­vju­a­de Hus­se­in Al Faily och Ab­di­nas­ser Mo­hamud som vi­sa­de mig Hjuls­ta, mitt förs­ta be­sök i stads­de­len. Ah­med Bashir som de­la­de med sig av sin spo­ken word-text där vi satt i Rin­ke­bys t-ba­nesta­tion. Shi­la­na Sul­hav, från Hjuls­ta, som ut­bil­da­de sig till so­ci­o­nom för att kom­ma till­ba­ka och ar­be­ta i om­rå­det. Jag be­sök­te Jär­va po­li­ti­ker­vec­ka, som Ah­med Ab­di­rah­man tog ini­ti­a­ti­vet till (si­dor­na 4–5). Och, det­ta är ba­ra ett li­tet ur­val av Jär­va­om­rå­dets in­spi­re­ran­de eldsjä­lar.

Tack, jag hop­pas vi ses igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.