THE Glo­bal Vil­lage

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

Glo­bal Vil­lage är en ide­ell för­e­ning som är par­ti­po­li­tiskt och re­li­giöst obun­den.För­e­ning­ens verk­sam­het har som syf­te att stär­ka lo­kal­sam­häl­let, de­mo­kra­ti och ge­men­skap. För­e­ning­en ut­gör en platt­form för sam­hälls­en­ga­ge­mang med fo­kus på in­teg­ra­tion, kul­tur, ut­bild­ning och mång­fald. För­e­ning­en ver­kar i, och drivs av ung­do­mar från Jär­va­om­rå­det som är hem till över 60 000 in­vå­na­re från värl­dens al­la hörn. Med­lem­ska­pet är kost­nads­fritt.

THE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.