Po­li­ti­ker­vec­kan Jär­va

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

An­ord­nas

var­je år i syf­te att mot­ver­ka ut­an­för­skap i för­or­ter­na och miss­tron mot po­li­ti­ker. Den ska­par för­ut­sätt­ning­ar för bo­en­de att en­ga­ge­ra sig i po­li­ti­ken, kän­na del­ak­tig­het och sät­ta lo­kalin­vå­nar­nas frå­gor på den po­li­tis­ka agen­dan.

Po­li­ti­ker­vec­kan Jär­va

ska ge par­ti­er­na möj­lig­het att fram­fö­ra si­na lös­ning­ar på ut­an­för­skap, trygg­hets­pro­blem och in­teg­ra­tion på ar­bets­mark­na­den och i sam­häl­let till ut­sat­ta grup­per. Det­ta är en möj­lig­het att ta­la di­rekt med de bo­en­de i Jär­va­om­rå­det.

kom­mer par­ti­er­na att ha stu­gor och re­pre­sen­tan­ter i al­la stads­de­lar: Rin­ke­by, Hjuls­ta, Tens­ta, Akalla, Kis­ta, Hus­by samt Spånga.

Näs­ta år, 2017,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.