”Skan­dal, tyc­ker jag”

Jag blir otro­ligt upp­rörd på Svens­ka Bo­stä­der.

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

Man blir väl­digt upp­rörd.

I maj kom det ut in­for­ma­tion att man ska läg­ga ner ga­ra­get som till­hör om­rå­det Gär­de­by­plan/Os­by­ring­en. Det som stod i bre­vet var att man skul­le sö­ka sig till en ny ga­ra­ge­plats.

Nu är ga­ra­get av­stängt och fort­fa­ran­de har man in­te fått ny ga­ra­ge­plats – fast man står i kö.

Hur kan man ba­ra ta bort så många ga­ra­ge­plat­ser när Svens­ka Bo­stä­der in­te ens er­bju­der en ny plats? Det är kanske 2 000 styc­ken som be­hö­ver nya plat­ser.

Det är in­te ba­ra vi som står ut­an ga­ra­ge­plats, ut­an en mas­sa gran­nar. Och nu får man stäl­la si­na bi­lar ute på ga­tan med ris­ken finns att man får bö­ter, vil­ket man ock­så har fått.

Då kan jag tyc­ka att man kan ta bort av­gif­ter­na på går­den el­ler skyl­tar­na så vi som in­te har fått ga­ra­ge­plats kan stäl­la vå­ra bi­lar ute.

Det här är skan­dal, tyc­ker jag, och man blir väl­digt upp­rörd.

SVENS­KA BO­STÄ­DER. Som i en arg in­sän­da­re får kri­tik för att in­te ha ord­nat er­sätt­nings­plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.