”Nu upp till oss och ar­bets­gi­va­re ta an­svar”

Vi i Kista - - DIREKTPRESS - Jessica P Kle­mets­son Ord­fö­ran­de Kom­mu­nal Stock­holms län

I år slöt Kom­mu­nal och vår mot­part svens­ka kom­mu­ner och lands­ting (SKL) ett hi­sto­riskt av­tal för jäm­ställd­he­ten. Ett av­tal vi al­la står bakom som ska mins­ka vär­de­dis­kri­mi­ne­ring­en av kvin­no­do­mi­ne­ra­de yr­ken och gö­ra ga­pet mel­lan kvin­nors och mäns lö­ner mind­re.

Så långt allt gott. Se­dan sat­te de lo­ka­la lö­ne­för­hand­ling­ar­na igång. En lo­kal lö­ne­för­hand­ling in­ne­bär att Kom­mu­nals sek­tio­ner för­hand­lar med kom­mun, sjuk­hus och and­ra ar­bets­gi­va­re och re­pre­sen­te­rar de med­lem­mar som ar­be­tar där.

Snabbt upp­täck­te vi i Kom­mu­nal Stock­holms län att vå­ra mot­par­ter tol­ka­de av­ta­let vi just slu­tit på ett an­norlun­da sätt. Sär­skilt när det kom till vem som är un­der­skö­ters­ka och där­med har rätt till den ex­tra lö­ne­sats­ning­en som vi för­hand­lat oss till.

Många kom­mu­ner och lands­ting har gett vå­ra med­lem­mar in­om vård och om­sorg oli­ka tit­lar trots att de ut­för en un­der­skö­ters­kas ar­bets­upp­gif­ter och in­ne­har un­der­skö­ters­ke­ut­bild­ning. Även om ti­teln un­der­skö­ters­ka sak­nas så ska des­sa om­fat­tas av den ex­tra lö­ne­sats­ning­en. Frå­gan har ef­ter det­ta be­hand­lats av SKL och Kom­mu­nal och ett för­tyd­li­gan­de har gjorts. Men trots det är det många ar­bets­gi­va­re som in­te vill

ge de som ut­för job­bet den lö­ne­sats­ning de har rätt till.

Nu är det upp till oss och ar­bets­gi­var­na att ta an­svar för vårt hi­sto­ris­ka av­tal. Det är vi till­sam­mans som av­gör om vi kom­mer tit­ta till­ba­ka på 2016 som året då vi vän­de tren­den och kon­kret mins­ka­de ga­pet mel­lan mans och kvin­no­do­mi­ne­ra­de yr­ken. Av­ta­let är un­der­skri­vet och klart, nu mås­te det ef­ter­föl­jas.

FOTO: MOSTPHOTOS

LÖ­NE­SATS­NING. Vem är un­der­skö­ters­ka och ska om­fat­tas av en sär­skild lö­ne­sats­ning? Därom har det rått de­la­de me­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.