”Ha­de öns­kat att be­sö­ka fler rum”

Som­ma­ren är här och Stockholm är fullt av ak­ti­vi­tet. Ab­be, Abel, Ti­na, Ab­di­rah­man, Jas­min, Zey­nab, To­ny och Em­na som­mar­job­bar hos Kis­ta-Rin­ke­by stads­dels­nämnd och har fått i upp­drag att ut­fors­ka fle­ra av som­ma­rens ak­ti­vi­te­ter. Här de­lar de med sig av si­na

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

I dag har vi be­sökt Drott­ning­holms slott som lig­ger i Ekerö (väs­ter om Stockholm). Där bor Sve­ri­ges kung och drott­ning, kung Carl XVI (16) samt drott­ning Sil­via.

Slot­tet bygg­des på 1600-ta­let. Men kung­en och drott­ning­en har bott där se­dan 1981 och bor i Slot­tets söd­ra del då den nor­ra de­len är ett mu­se­um. Det är ca 218 rum i slot­tet och 25 styc­ken är öpp­na för all­män­he­ten.

Vi ger slot­tet 3/5 po­äng. Vi tyck­te att det var in­tres­sant att få va­ra i kung­a­pa­rets hus och få se hur de bor. Dess­utom var det slot­tet väl­digt fint in­te­ri­ör- och ex­te­ri­ör­mäs­sigt.

Gui­den som vi ha­de var väl­digt trev­lig och an­pas­sa­de sig till oss ung­do­mar när hon be­rät­ta­de om histo­ri­en bakom ar­ki­tek­tu­ren. Dock så var det ba­ra 25 rum som var öpp­na för all­män­he­ten. Vi ha­de öns­kat att be­sö­ka fler rum.

I hel­het så gil­la­de vi det här slot­tet mer än de and­ra som vi har be­sökt. Vi tyck­te att slot­tets träd­gård var fin. Den var väl­digt stor med mas­sor av träd, häc­kar och blom­mor som var vack­ra. De var även väl­digt bra or­ga­ni­se­ra­de. Ett per­fekt stäl­le för en pro­me­nad på som­ma­ren.

Öp­pet­ti­der: Al­la da­gar 10.00–16.30 Vux­na: 120 kr Barn: (7-17år) 60 kr Adress: T178 02 Drott­ning­holm Hem­si­da: www.kung­a­hu­set.se/drott­ning­holm

TES­TA­DE. Em­ma och Jas­min på plats ut­an­för Drott­nings­holms slott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.