Kors­kam­panj ska­par de­batt

Vi i Kista - - DIREKTPRESS - An­na Wet­ter­gård

Det he­la bör­ja­de ef­ter ett terror­dåd i nor­ra Frankrike i ju­li, då fle­ra per­so­ner togs som giss­lan och en präst dö­da­des.

Kort där­ef­ter star­ta­des en Fa­ce­book­grupp i Sve­ri­ge, med namnet Mitt Kors/My Cross. Där upp­ma­na­des per­so­ner att, i so­li­da­ri­tet med för­följ­da krist­na, bä­ra kors och läg­ga upp bil­der på det i grup­pen. Det ska­pa­de dock de­batt. Svens­ka kyr­kans kom­mu­ni­ka­tions­chef Gun­nar Sjö­berg skrev föl­jan­de på sin Fa­ce­book­si­da: ”…upp­ma­ning­en känns upp­vig­lan­de och okrist­ligt i de mot­sätt­ning­ar som re­dan rå­der. Vill vi dra sa­ken till re­li­gi­ons­krig…?”.

Bland an­nat Bit­te Assar­mo, chefre­dak­tör på Ka­tolskt ma­ga­sin, upp­rör­des över Sjö­bergs in­lägg.

Så här sa­de hon till tid- ning­en Da­gen: ”Han me­nar att det be­ty­der nå­got an­nat när han bär kor­set. Skul­le med­lem­mar­na i grup­pen bä­ra kor­set av ill­vil­ja? Det här är en fred­lig upp­ma­ning för att sä­ga att vi står för vår tro ut­an att va­ra räd­da. Men han miss­tänk­lig­gör in­te ba­ra ini­ti­a­tiv­ta­gar­na ut­an även med­lem­mar­na i grup­pen”.

Las­se Svens­son, en kyr­ko­her­de som tid­ning­en pra­tar med, tyc­ker att det är fint att män­ni­skor vill bä­ra kors kring hal­sen.

– För många är ock­så kor­set kring hal­sen en hjälp i var­da­gen, på­min­nel­sen om att Guds när­het och hjälp, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Jag blir glad ock­så när jag ser bu­tiksä­ga­re och re­stau­rang­ä­ga­re som har hängt upp iko­ner och Ma­ri­a­bil­der si­na af­fä­rer. Man skäms in­te för sin tro, tvärtom.

Han tyc­ker att det är trå- kigt med de­bat­ten som har upp­stått.

– Kor­set ta­lar om för­so­ning. Då blir det tra­gi­ko- miskt när man i stäl­let po­le­mi­se­rar mot varand­ra kring just kor­set.

FOTO: MOSTPHOTOS

PRO­VO­KA­TION. En kam­panj om att öp­pet bä­ra sitt kors har av vis­sa tol­kats som när­mast en pro­vo­ka­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.