HUS­BY GÅRDSDAG

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

Lör­da­gen den 20 au­gusti är det dags för årets Hus­by gårdsdag. Vi bju­der på konst, kul­tur, hant­verk, mu­sik och myc­ket mer. Mat- och kaf­fe­ser­ve­ring. Vi har ock­så ver­nis­sage för ut­ställ­ning­en ”Föns­ter mot Sve­ri­ge” med 30 av Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­nings konst­nä­rer. Lopp­mark­nad i träd­går­den runt Hus­by gård. Köp el­ler sälj. Hyr en plats för 100 kro­nor. För mer in­fo: in­fo@hus­by­gard.nu. Ti­der: Lop­pis kl 11–16. Hus­by­gårds­da­gen och ut­ställ­ning kl 12–16. Hus­bys­ti­gen 8, Hus­by Gård. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.