Pro­blem med frukt­stånd snart på väg att lö­sas

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@ di­rekt­press.se

En över­gi­ven ställ­ning för torg­för­sälj­ning tar upp Akal­la torg. Se­nast han­del be­drevs där var för ett år se­dan.

– Nå­gon mås­te an­vän­da den. An­nars är det li­ka bra att ta bort den, sä­ger Ge­or­ge Sha­moun som dri­ver fri­sörsa­long in­till.

Frukt- och grönt­stån­det på Akal­la torg be­står av en ställ­ning av stör­re mo­dell med tak. Nå­gon för­sälj­ning har in­te på­gått se­dan för­ra som­ma­ren. Då läm­na­de hand­la­ren helt so­ni­ka in­nan sä­song­en ens var slut, be­skri­ver de som är kvar.

Nu und­rar bå­de bo­en­de och fö­re­ta­ga­re i Akal­la vad som hän­der.

Ma­ri­an­ne Bergs­tén, som har bott i Akal­la se­dan 1991, har re­a­ge­rat på att ställ­ning­en ser sli­ten ut. Stup­rör har loss­nat och folk läg­ger si­na gre­jer un­der ta­ket.

– Det är li­ka bra att ta bort den helt. Om det ska va­ra för­sälj­ning ska det va­ra fräscht, sä­ger hon.

Torg­plat­ser hyrs ut års­vis av Stock­holms stad. Fri­sö­ren Ge­or­ge Sha­moun har vänt sig dit fle­ra gång­er. Ut­ö­ver att den tom­ma ställ­ning­en ser il­la ut, skym­mer den sik­ten mot po­ten­ti­el­la kun­der som kom­mer upp från tun­nel­ba­nan. Men hit­tills är han in­te nöjd med re­spon­sen från sta­den.

– Det är ing­en som kom­mer och kol­lar vad som hän­der här. Folk frå­gar var­för det in­te är nå­gon för­sälj­ning, sä­ger han.

Ge­or­ge Sha­moun har va­rit ord­fö­ran­de för den nu ned­lag­da fö­re­ta­gar­för­e­ning­en vid Akal­la torg. En­ga­ge­mang­et sval­na­de och till slut var det ba­ra han och nå­gon till kvar, be­rät­tar han.

Sats­ning­ar görs på om­rå- det från po­li­tiskt håll – Ge­or­ge Sha­moun näm­ner Jär­va­lyf­tet och Jär­va­di­a­lo­gen – men i slutän­den är det ba­ra tom­ma ord, me­nar han.

– Det hän­der ab­so­lut ingen­ting.

Själv har han stan­nat kvar i 33 år och sä­ger att han in­te tän­ker ge upp. För två de­cen­ni­er se­dan gjor­des en rit­ning för hur man skul­le kun­na för­änd­ra tor­get; ing­et hän­de då hel­ler, en­ligt ho­nom.

I stäl­let ris­ke­rar tan­kar­na att gå mot att ”om jag tar en bil och brän­ner på tor­get, då kom­mer nå­gon”.

– Var­för in­te ar­be­ta fö­re­byg­gan­de in­nan det hän­der, und­rar Ge­or­ge Sha­moun.

Ef­ter att tid­ning­en hört av sig till Stock­holms stad har Ro­bert Tju­lin, en­hets­chef vid tek­nik­för­valt­ning­en un­der fas­tig­hets­kon­to­ret, åkt till Akal­la. Han no­te­ra­de att det är pre­sen­ning­ar som häng­er slar­vigt. Där­e­mot ska det va­ra för­sälj­ning på gång: Ett kon­trakt skrevs på 8 ju­li av en hand­la­re som åt­minsto­ne kom­mer att ha frukt- och grönt­stån­det fram till års­skif­tet. Hand­la­ren har än­nu in­te kom­mit i gång med sin verk­sam­het men är på väg, en­ligt Ro­bert Tju­lin.

Även om den som hyr torg­plat­sen ska hål­la snyggt om­kring sig, är det sta­den som har det yt­ters­ta an­sva­ret för att se till att det sköts. Nå­gon ska tit­ta till plat­sen emel­lanåt, en­ligt Ro­bert Tju­lin. Om det än­då in­te ser bra ut kan man hö­ra av sig till Stock­holms stad.

– Det går att an­mä­la till fas­tig­hets­kon­to­ret, via te­le­fon el­ler en app, sä­ger han.

Om det ska va­ra för­sälj­ning ska det va­ra fräscht.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

ÖVERGIVET? ”De mås­te se ef­ter si­na sa­ker”, sä­ger Ge­or­ge Sha­moun, som pre­cis som Ma­ri­an­ne Bergs­tén vill att sta­den tar an­svar för det tom­ma fruk­toch grönt­stån­det med tra­si­ga stuprän­nor.

SLI­TET. Stuprän­nor har loss­nat från ta­ket på ställ­ning­en.

VA­NA TORGBESÖKARE. Per Tel­ham­mar, Ol­le Jo­hans­son och Åke Jons­son upp­skat­tar vis­ser­li­gen regn­skyd­det som ställ­ning­en er­bju­der. Men de skul­le hell­re se frukt- och grönt­för­sälj­ning och är över­ty­ga­de om att det finns ett kun­d­un­der­lag, med tan­ke på hur många som bor vid Akal­la torg.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

ÖVERGIVET? ”De mås­te se ef­ter si­na sa­ker”, sä­ger Ge­or­ge Sha­moun, som pre­cis som Ma­ri­an­ne Bergs­tén vill att sta­den tar an­svar för det tom­ma frukt- och grönt­stån­det med tra­si­ga stuprän­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.