Lay­an, 10, fick svar av Löfven

– Min mos­ter flyt­ta­de hit för att stu­de­ra på Stock­holms uni­ver­si­tet, men hon fick ing­et stu­dent­rum. Hon och hen­nes man är tvung­na att bo till­fäl­ligt i and­ra hand. Var­för är det så?

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son Fi­gu­e­roa

Lay­an Al Ama­ri, 10, tyck­te det var fel. Hon skrev där­för ett brev till stats­mi­nis­ter Stefan Löfven. Lay­an hör­de hur hen­nes mos­ter käm­pa­de för att få en bo­stad, och hon för­stod att bostads­bris­ten är ett stort pro­blem. Men var­je dag på väg till sko­lan såg Lay­an öds­li­ga plat­ser och und­ra­de var­för inga hus bygg­des där.

– Det var tom­ma tom­ter, ba­ra gräs över­allt. Ing­en bor där, ing­en le­ker där. Var­för byg­ger de in­te hus?

Lay­an, som ska bör­ja fjär­de klass i höst, tyck­te det var dags att age­ra. Hon ha­de sett på ara­bisk TV, att det finns hus som byggs en­kelt och snabbt på höj­den. Hon fö­reslog att Stefan Löfven skul­le byg­ga li­ka­da­na.

Hon skic­ka­de iväg bre­vet och for se­dan iväg till mor­mor och mor­far i Egyp­ten över som­mar­lo­vet. När hon kom hem till Kis­ta igen låg ett brev från re­ge­rings­kans­li­et och vän­ta­de på hen­ne.

” Tack för ditt brev med för­slag på hur bostads­bris­ten kan lö­sas.” Stats­mi­nis­tern hål­ler med om att det be­hövs fler bo­stä­der, och att det ”lå­ter som ett bra för­slag att byg­ga på plat­ser som idag in­te an­vänds till nå­got spe­ci­ellt.”

I bre­vet för­säk­rar stats­mi­nis­tern att re­ge­ring­en job­bar myc­ket för att mins­ka bostads­bris­ten. ” Vi vill att det fram till år 2020 ska byg­gas minst 250 000 nya bo­stä­der.”

– Det är ing­et då­ligt löf­te, sä­ger Lay­ans pap­pa Mo­ha­med Al Ama­ri. Så många lä­gen­he­ter, det var en ny­het. Jag tror in­te att så många har hört det.

Det är in­te förs­ta gång­en som Lay­an skri­ver brev. När hon var sex år skrev hon brev till rek­torn i sin sko­la och bad att sko­lan skul­le ord­na en ta­lang­täv­ling. Och ut­an för­äld­rar­nas vet­skap skrev hon till che­fen för ho­tel­let Victo­ria To­wer i Kis­ta och ställ­de någ­ra frå­gor. Hon fick svar bå­da gång­er­na. Men brev­väx­ling­en till stats­mi­nis­tern var än­då li­te spe­ci­ell.

– Fast jag tror att han är en van­lig män­ni­ska, sä­ger Lay­an. Pre­cis som vi al­la and­ra.

Det var tom­ma tom­ter, ba­ra gräs över­allt. Ing­en bor där, ing­en le­ker där. Var­för byg­ger de in­te hus?

SVAR. Bre­vet från Stefan Löfven låg hem­ma och vän­ta­de.

FOTO: KERSTIN FI­GU­E­ROA

VAR­FÖR ÄR DET SÅ? Det und­ra­de Lay­an Al Ama­ri, 10 år, och skrev till stats­mi­nis­tern för att frå­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.