Akro­po­lis har häng på top­pen

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Au­gust Spång­berg

Ef­ter en stark vår har Rin­ke­by­la­get Akro­po­lis IF häng på den ab­so­lu­ta top­pen i Di­vi­sion 1 Nor­ra; en­dast en po­äng bakom se­ri­e­le­dan­de Brom­ma­poj­kar­na. Trä­na­ren Gi­an­nis Tsom­bos är hoppfull in­för hös­ten.

– Ti­den ta­lar för oss. Vi har spe­lat ihop ett nytt lag och vårt mål med vå­ren var att hänga med i top­pen, sä­ger den unge trä­na­ren.

28 po­äng på 14 mat­cher, varav obe­seg­ra­de i de sis­ta sex. Så såg Akro­po­lis vår ut och nu sik­tar la­get på att ta ste­get till Su­pe­ret­tan. In­för sä­song­en ren­sa­des sto­ra de­lar av fjol­årsla­get ut och nytt blod kom in.

Ett pus­sel som trä­na­ren Gi­an­nis Tsom­bos lyc­kats få ihop på ett im­po­ne­ran­de sätt.

– Det hand­lar om att få in rätt spe­la­re för rätt rol­ler. Det är så man byg­ger ett lag och vi har verk­li­gen bli­vit en lag­ma­skin som är svårsla­gen, kom­men­te­rar han.

Un­der som­ma­ren har la­get job­bat på det fy­sis­ka för att bli så för­be­red­da som möj­ligt. En då­ligt lagd cup­match mot Ara­me­isk-Sy­ri­ans­ka gav dock la­get en trå­kig start på hös­ten. Akro­po­lis vil­le flyt­ta mat­chen, som låg un­der spe­lar­nas se­mes­ter, vil­ket för­bun­det in­te gick med på. Mat­chen slu­ta­de med en 4-2-för­lust i för­läng­ning mot Ara­me­isk-Sy­ri­ans­ka, och Rin­ke­by­la­get var in­te nöjda.

– Vi hann en­dast ha två trä­ning­ar in­nan mat­chen. Så för­be­re­del­ser­na var in­te op­ti­ma­la, be­rät­tar Gi­an­nis Tsom­bos.

Fram­gångsre­cep­tet för Akro­po­lis sta­vas an­nars lag­byg­ge. En jämn­het har präg­lat la­get som hål­ler en jämn ni­vå över mat­cher­na. För­ra sä­song­en för­lo­ra­de la­get snöp­ligt mot IK Frej i kva­let till Su­pe­ret­tan. Nå­got som la­get kan ha ta­git lär­dom av och ska ut­nytt­ja det­ta år.

– Vå­ra unga spe­la­re har bli­vit ett år äld­re. Fått ett år mer ru­tin. Det tror jag är po­si­tivt och nå­got vi ska ta med oss, be­rät­tar han .

Un­der som­mar­fönst­ret har ett fler­tal spe­la­re lå­nats ut och två in­kom­mit. Det är for­war­den Di­mitri­os Gi­ant­sis och Jesper Carls­son som för­stärkt la­get. De kom­mer från Pan­ser­rai­kos (gre­kis­ka andra­li­gan) re­spek­ti­ve AFC Uni­ted, och bi­drar till yt­ter­li­ga­re kon­kur­rens i trup­pen.

– De spe­lar­na som är ut­lå­na­de var spe­la­re som be­höv­de spel­tid, kom­men­te­rar trä­na­ren gäl­lan­de trans­fer­fönst­ret.

De sis­ta för­be­re­del­ser­na är igång in­för hel­gens tuf­fa bor­t­a­match mot IFK Lu­leå. La­get kom­mer spe­la en in­tern­match i brist på an­nat lag att trä­nings­spe­la mot. Mot­stån­dar­na IFK Lu­leå lig­ger för när­va­ran­de på en kval­plats ner­åt men blir en svår nöt att knäc­ka, me­nar Tsom­bos.

– Man ska in­te lu­ras av ta­bel­lä­get. Di­vi­sion 1 Nor­ra är be­tyd­ligt tuf­fa­re i år med fler bra lag. Lu­leå bor­ta är en lu­rig match men vi kän­ner oss väl för­be­red­da, sä­ger han.

Med en yt­ter­li­ga­re sä­song i se­ri­en har Akro­po­lis nu bätt­re koll på mot­stån­dar­na och allt runt om­kring, såsom till ex­em­pel re­sor. Lär- do­men från fö­re­gå­en­de sä­song är nå­got som la­get bär med sig he­la ti­den.

– Vi kän­ner att vi har bätt­re koll nu. Vik­tigt mot Lu­leå blir att vi är star­ka centralt i ba­nan då de gär­na över­be­las­tar i mit­ten. Det är ett tungt och boll­skick­ligt lag att mö­ta, sä­ger Gi­an­nis Tsom­bos in­för mat­chen som spe­las i hel­gen på Skogs­val­len up­pe i Lu­leå.

Ska­de­lä­get i trup­pen är okej, men två små­ska­dor spö­kar. En på mitt­fält­skug­gen Adri­an Pet­ters­son, samt en lät­ta­re kän­ning i knät på Pav­los Mi­tro­pou­los.

I öv­rigt ser tr­upp­lä­get bra ut för Akro­po­lis som har en spän­nan­de höst till mö­tes.

FOTO: KJELLE SVENS­SON

MER Kom­man­de mat­cher för Akro­po­lis IF IFK Lu­leå(B) 21/8 ENSKE­DE IK(H) 28/8 UMEÅ FC (B) 4/9 VA­SALUNDS IF (H) 10/9 BK For­ward (B) 17/9 EN. Akro­po­lis IF lig­ger ba­ra en pin­ne ef­ter BP och Va­salunds IF i Di­vi­sion 1 nor­ras topp­skikt.

Gi­an­nis Tsom­bos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.