Fel ute att krä­va hår­da­re tag

Ny­li­gen för­dröj­des rädd­nings­tjäns­ten i Uppsa­la av sten­kas­tan­de ung­do­mar vid larm om röklukt i trapp­hus. Väl fram­me upp­täck­tes att en per­son ha­de av­li­dit. Tan­ken på att den­ne kanske ha­de räd­dats om det in­te vo­re för ung­do­mar­nas hand­ling­ar väc­ker ra­se­ri och

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Mar­tin Marm­gren po­lis

När sam­häl­let bör­jar för­stå vid­den av pro­ble­men i de mest so­ci­alt ut­sat­ta för­or­ter­na ro­pas det allt of­ta­re ef­ter ”hår­da­re tag” ifrån po­lis, sam­ti­digt som re­la­tions­byg­gan­de po­lis­ar­be­te hå­nas. Även i po­liskol­lek­ti­vet där man nor­malt är re­strik­tiv med att kri­ti­se­ra kol­le­ger häck­las ini­ti­a­tiv som an­ses för di­a­lo­gin­rik­ta­de, ex­em­pel­vis när Norr­kö­pings­po­li­sen bjöd på kaf­fe i Kloc­ka­re­tor­pet.

Ock­så bo­en­de i des­sa för­or­ter ef­ter­frå­gar of­ta ”hår­da­re tag”. Jag får hö­ra att vi bor­de va­ra hår­da­re mot de kri­mi­nel­la och att Sve­ri­ge är för me­sigt.

Jag för­står de­ras fru­stra­tion. Många för­orts­bor tving­as le­va med en stor otrygg­het och ut­sätts för hot, våld. Få vå­gar an­mä­la på grund av det vålds­ka­pi­tal lo­ka­la kri­mi­nel­la gäng har.

Det är hög tid att vi in­gri­per mer kraft­fullt mot pro­ble­men. Det be­hö­ver dock ske på sätt som stär­ker för­tro­en­det för po­li­sen och sta­ten i des­sa om­rå­den, även bland unga. Och då är just lång­sik­tig när­va­ro, be­mö­tan­de, och den hå­na­de ”di­a­lo­gen” cen­tra­la.

Po­li­sen skall lag­fö­ra brotts­ling­ar och upp­rätt­hål­la ord­ning­en. För det krävs mer re­sur­ser, men ock­så rätt verk­tyg och ar­bets­sätt. Vi skall äga våldsmo­no­po­let å fol­kets väg­nar. Att där­för av­vak­ta ut­an­för när oro­lig­he­ter på­går som Uppsa­la­po­li­sen be­slu­ta­de sig för vid den ovan nämn­da tra­ge­din skic­kar fel sig­na­ler.

Där­e­mot skall var­ken po­li­sen el­ler sam­häl­let i öv­rigt äg­na sig åt re­to­rik el­ler prak­tik som pe­kar ut för­orts­ung­do­mar i all­män­het.

Vå­ra seg­re­ge­ra­de för­or­ter är in­te fi­ent­ligt ter­ri­to­ri­um som skall er­öv­ras. Prat om ute­gångs­för­bud el­ler un­dan­tags­till­stånd lö­ser inga pro­blem, ut­an bi­drar sna­ra­re till en kontra­pro­duk­tiv po­la­ri­se­ring.

När vi be­hö­ver an­vän­da våld skall vi ha rätt re­surs och rätt verk­tyg, vid sten­kast­ning in­ne­bär det bra be­man­ning samt helst även bätt­re ic­ke-död­li­ga va­pen. Men den som tror att det är med ”hår­da­re tag” mot för­or­tens unga som vi ”vin­ner till­ba­ka” des­sa om­rå­den är fel ute. Aku­ta si­tu­a­tio­ner mås­te han­te­ras, men för att ska­pa trygg­het på lång sikt krävs det ock­så åt­gär­der som ökar det lå­ga för­tro­en­det mel­lan in­di­vid och sam­häl­le, och tilli­ten män­ni­skor emel­lan.

Vi po­li­ser ska va­ra när­va­ran­de på ga­tor och torg, byg­ga re­la­tio­ner och le­gi­ti­mi­tet och vi­sa att vi är al­las po­lis.

Då bi­drar vi till att i grun­den för­änd­ra den dy­na­mik av otrygg­het och po­la­ri­se­ring som just nu le­der till att allt fler av för­or­tens unga re­kry­te­ras in i kri­mi­na­li­tet och sam­hälls­ha­tisk macho­kul­tur.

Så vad sva­rar jag då de brotts­ut­sat­ta för­orts­bor som vill ha hår­da­re tag? Att ja, vi po­li­ser be­hö­ver bli fler och mer när­va­ran­de. Och ja, vi be­hö­ver ef­fek­ti­va­re lag­fö­ring och mer känn­ba­ra straff. Men nej, vi kan in­te dri­va bort kri­mi­nel­la från ga­tor och torg. Vi kan ba­ra gri­pa el­ler av­lägs­na folk vid brott el­ler på­gåen­de ord­nings­stör­ning­ar, an­nars har al­la, även brotts­be­las­ta­de, sam­ma rätt att vis­tas i det of­fent­li­ga rum­met som du och jag.

Det finns bå­de de­bat­tö­rer och kri­mi­nel­la gäng som tän­ker och ta­lar i ter­mer av ter­ri­to­ri­ellt krig om kvar­ter och stads­de­lar. Där får ald­rig vi po­li­ser, el­ler sam­häl­let, ham­na.

Vi be­käm­par brotts­lig­het och otrygg­het, in­te bo­stads­om­rå­den el­ler ung­doms­gäng. Och då är ett bra be­mö­tan­de of­ta be­tyd­ligt ef­fek­ti­va­re än ett ba­tongslag.

Vå­ra seg­re­ge­ra­de för­or­ter är in­te fi­ent­ligt ter­ri­to­ri­um som skall er­öv­ras. Prat om ute­gångs­för­bud el­ler un­dan­tags­till­stånd lö­ser inga pro­blem, ut­an bi­drar sna­ra­re till en kontra­pro­duk­tiv po­la­ri­se­ring.

FOTO:MOSTPHOTOS

FEL. ”Den som tror att det är med ”hår­da­re tag” mot för­or­tens unga som vi ”vin­ner till­ba­ka” des­sa om­rå­den är fel ute”, skri­ver Mar­tin Marm­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.