Hiss i Hjuls­ta av­stängd

Fram till ok­to­ber hän­vi­sas re­se­nä­rer i be­hov av hiss till and­ra tun­nel­ba­nesta­tio­ner än Hjuls­ta. His­sen re­no­ve­ras och har dess­utom för­setts med fel­ak­tig in­for­ma­tion.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Se­dan 4 au­gusti har his­sen mel­lan platt­for­men och mel­lan­pla­net vid Hjuls­ta tun­nel­ba­nesta­tion va­rit av­stängd för re­no­ve­ring.

Skyl­ten vid den hän­vi­sar re­se­nä­rer till ”his­sen på and­ra si­dan platt­for­men”.

Pro­ble­met med det är att sta­tio­nen i Hjuls­ta en­bart har en upp­gång.

– Ent­re­pre­nö­ren har satt upp fel skyl­tar. Vi ska kon­tak­ta ent­re­pre­nö­ren och se till att skyl­ten byts ut, sä­ger Henrik Pal­mér vid tra­fik­för­valt­ning­ens press­tjänst.

Nå­got an­nat sätt att ta sig upp än via trap­pa med ramp finns allt­så in­te.

– Man mås­te sö­ka sig till al­ter­na­ti­va res­vä­gar, sä­ger Henrik Pal­mér.

På SL:s hem­si­da är in­for- ma­tio­nen kor­rekt: Re­se­nä­rer i be­hov av hiss hän­vi­sas till när­lig­gan­de sta­tion och/ el­ler buss. Henrik Pal­mér hop­pas att re­se­nä­rer­na går in där.

– Har vi bra in­for­ma­tion på hem­si­dan kanske folk vän­jer sig vid att kol­la där, sä­ger han.

Re­no­ve­rings­ar­be­tet kom­mer att på­gå till ok­to­ber, bå­de en­ligt skyl­ten och en­ligt SL:s hem­si­da.

– Ty­värr mås­te vi re­no­ve­ra ibland och då drab­bas re­se­nä­rer på det här sät­tet, sä­ger Henrik Pal­mér.

Mel­lan ut­gång­en och mel­lan­pla­net går det att ta sig med bå­de hiss och rull­trap­pa.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

FEL­AK­TIGT. Nå­gon an­nan hiss att an­vän­da finns in­te. Re­se­nä­rer i be­hov av hiss hän­vi­sas till and­ra res­vä­gar me­dan re­no­ve­ring­en på­går.

FELSKYLTAT. – Ent­re­pre­nö­ren har satt upp fel skyl­tar, sä­ger Henrik Pal­mér vid tra­fik­för­valt­ning­ens press­tjänst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.