Ak­tion mot För­bi­far­ten

Pro­testak­tion mot För­bi­fart Stock­holm

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son Fi­gu­e­roa

– Po­li­tis­ka be­slut som rör kli­mat och mil­jö på­ver­kas ock­så av ra­sis­men i sam­häl­let. När det byggs en mo­tor­väg, så är det re­dan ut­sat­ta om­rå­den som drab­bas.

Anna Ny­gård, från mil­jö­nät­ver­ket Vägs Än­de, är nöjd med ak­tio­nen på Jär­va­fäl­tet, som un­der en dag stop­pa­de ar­be­tet med mo­tor­vä­gen För­bi­fart Stock­holm.

Mo­tor­vä­gen pla­ne­ras från Kung­ens kur­va i sö­der till Hägg­vik i norr. Den störs­ta de­len, drygt 18 av 21 kilo­me­ter, kom­mer att dras i en tun­nel. Men tun­neln upp­hör i Akal­la och i Skär­hol­men och där kom­mer den sex- el­ler åt­ta­fi­li­ga mo­tor­vä­gen att fort­sät­ta ovan jord.

– Po­li­ti­ker­na lyss­nar på re­surs­star­ka grup­per, sä­ger Anna Ny­gård. Men i om­rå­den, som Akal­la och Tens­ta, där det re­dan finns pro­blem, bryr sig po­li­ti­ker­na in­te om de bo­en­des protester.

Det var i slu­tet av för­ra vec­kan som ett hund­ra­tal per­so­ner mar­sche­ra­de mel­lan Eg­ge­by gård, över Jär­va- fäl­tet och till den plats där den pla­ne­ra­de mo­tor­vä­gens tun­nel upp­hör. Där sat­te sig de­mon­stran­ter­na ner för att bloc­ke­ra grin­dar­na till bygg­ar­bets­plat­sen. Ar­be­tet kun­de in­te åter­upp­tas un­der he­la da­gen.

– Vi och många lo­ka­la or- ga­ni­sa­tio­ner har pro­te­ste­rat mot För­bi­fart Stock­holm i åra­tal och be­slu­ten har över­kla­gats i al­la in­stan­ser. Vi kän­de att nu var det dags för en ak­tion i ci­vil olyd­nad.

Po­lis och re­pre­sen­tan­ter för Tra­fik­ver­ket var på plats och allt gick lugnt till. De tre de­mon­stran­ter som ta­git sig in på om­rå­det, och lagt sig un­der en gräv­sko­pa, togs om hand av po­li­sen men släpp­tes se­na­re.

– Vi är nöjda med vår ak­tion, sä­ger Anna Ny­gård. Vi lyc­ka­des stop­pa ar­be­tet en

dag, och det be­ty­der att vi kan gö­ra det igen. Det hand­lar om kli­maträtt­vi­sa.

Pia An­ders­son, pro­jekt­le­da­re på Tra­fik­ver­ket, me­nar att många fak­to­rer mås­te tas hän­syn till och att det in­te är möj­ligt att gö­ra på nå­got an­nat sätt. – Vi mås­te an­slu­ta till E18 i Hjuls­ta, och det går in­te att gö­ra un­der jord. Det hand­lar om en av Sve­ri­ges vik­ti­gas­te knut­punk­ter, och har ing­et att gö­ra med vil­ken sam­hälls­klass man till­hör i de här om­rå­de­na.

FOTO: ANNA BOKSTRÖM

LUGNT. Ma­ni­fes­ta­tio­nen gick lugnt till.

ILLUSTRATION: TRA­FIK­VER­KET

FÄR­DIGT. Så ska Tra­fik­plats Akal­la te sig när För­bi­fart Stock­holm är fär­dig­byggd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.