Med­bor­gar­kon­tor stäng­des

Med­bor­gar­kon­to­ret i Rin­ke­by stängt på grund av då­lig ar­bets­mil­jö

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Med­bor­gar­kon­to­ret i Rin­ke­by har stängt på grund av pro­blem med ar­bets­mil­jön. Nu ska en per­ma­nent kli­matan­lägg­ning in­stal­le­ras så att per­so­na­len så små­ning­om ska kun­na flyt­ta in igen.

15-20 med­ar­be­ta­re har drab­bats av pro­blem med vär­me och ven­ti­la­tion i med­bor­gar­kon­to­rets nya lo­ka­ler på Rin­ke­by­strå­ket.

– Det har va­rit pro­blem från dag ett när de flyt­ta­de in, sä­ger Ca­ri­na Eriks­son som är hu­vud­skydds­om­bud vid Stock­holms stad.

Bå­de med­ar­be­tar­na och det lo­ka­la skydds­om­bu­det har på­pe­kat det­ta. In­för som­ma­ren sat­te ar­bets­gi­va­ren in ett ag­gre­gat som till­fäl­lig lös­ning för att ky­la ner. Då har det istäl­let bli­vit vär­re i och med att par­tik­lar fa­rit runt i luf­ten.

Fle­ra per­so­ner har fått ögo­nin­fek­tio­ner till följd av pro­ble­men. Med­ar­be­ta­re har blött näs­blod, svim­mat, bli­vit för­kyl­da och haft hu­vud­värk.

– De har va­rit tröt­ta he­la vec­kor­na, le­dig­he­ter­na har gått till att häm­ta kraf­ter in­för näs­ta vec­ka. Med­ar­be­tar­na har fa­rit il­la, helt en­kelt, sä­ger Ca­ri­na Eriks­son.

Hon tog be­slut om att in­fö­ra skydds­stopp på ar­bets­plat­sen vil­ket med­för­de att med­bor­gar­kon­to­ret fick stänga.

En di­a­log har förts med ar­bets­gi­va­ren och Ca­ri­na Eriks­son tyc­ker att den har gått bra.

– Vi är över­ens om att en stäng­ning är ett nöd­vän­digt ont, sä­ger hon.

Ar­bets­gi­va­ren ska nu se till att en per­ma­nent kli­matan­lägg­ning in­stal­le­ras i lo­ka­ler­na. Det­ta gjor­des in­te till att bör­ja med, i och med att man in­te ha­de nå­gon lo­kal ser­ver och in­te trod­de att det skul­le be­hö­vas då.

När den är in­stal­le­rad kom­mer ar­bets­mil­jö­för­hål­lan­de­na att föl­jas upp.

Un­der ti­den öpp­nar med­bor­gar­kon­to­ret för vis­sa tjäns­ter i si­na ti­di­ga­re lo­ka­ler i Rin­ke­by Fol­kets hus. Med­bor­gar­kon­to­ret i Hus­by går att vän­da sig till som van­ligt.

– Vi vet hur vik­tigt med­bor­gar­kon­to­ret är, men med­ar­be­tar­na ska in­te be­ta­la med då­lig hälsa, sä­ger Ca­ri­na Eriks­son.

Med­ar­be­tar­na har fa­rit il­la, helt en­kelt.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

STÄNGT. Vär­men och ven­ti­la­tio­nen på med­bor­gar­kon­to­ret i Rin­ke­by är så då­lig att hu­vud­skydds­om­bu­det satt stopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.