Jag är den nya re­por­tern

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Jag såg an­non­sen när Vi i Rin­ke­by, Tens­ta och Kis­ta sök­te re­por­ter, och tänk­te ”ja, där vill jag job­ba!”. Brott och bråk, bil­brän­der och bus, det är myc­ket elän­de när me­dia rap­por­te­rar om för­or­ten. Men jag vet att det finns en verk­lig­het bakom ru­bri­ker­na, som är värd att skri­va om.

Ja, det är jag som är tid­ning­ens nya re­por­ter. Ny på job­bet, men jag har ar­be­tat som jour­na­list i he­la mitt liv. Jag är in­tres­se­rad av värl­den ut­an­för Sve­ri­ge, och av värl­den i Sve­ri­ge, jag vill skri­va om ar­be­te och fri­tid, om re­li­gi­on och po­li­tik, om stort och smått. Och det hop­pas jag kun­na gö­ra, med er hjälp.

Idag läggs tid­ning­ar ned och jour­na­lis­ter får spar­ken på lö­pan­de band, sam­ti­digt ökar den lo­ka­la jour­na­li­sti­kens be­ty­del­se. En tid­ning som når al­la blir vik­ti­ga­re än nå­gon­sin. Ut­an att för­skö­na, el­ler svart­må­la, vill jag rap­por­te­ra från er för­ort.

Så kon­tak­ta mig när det hän­der nå­got vik­tigt, ro­ligt el­ler spän­nan­de, när nå­got el­ler nå­gon bor­de upp­märk­sam­mas.

Vi hörs och ses!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.