Fall ef­ter bris­tan­de upp­sikt

Vi i Kista - - NYHETER -

En per­son ska ha läm­nats ut­an upp­sikt i duschen på ett bo­en­de med sär­skild ser­vice för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning. Per­so­nen ram­la­de då och ska­da­de arm­bå­gen.

Nu har en lex Sa­rah-an­mä­lan gjorts av den an­sva­ri­ge che­fen för bo­en­det som till­hör Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning. Hän­del­sen in­träf­fa­de un­der ju­li må­nad. En­ligt ett brev till för­valt­ning­en har per­so­nen ram­lat i duschen ti­di­ga­re, men ut­an att det slu­tat med ska­dor.

Där fram­går att per­so­nen upp­ges ha läm­nats ut­an upp­sikt i duschen i två tim­mar.

”Glöm­des hon bort el­ler kom nå­got an­nat i vägen?”, und­rar brev­skri­va­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.