MER Klar 2026

Vi i Kista - - NYHETER -

Stock­holm, som ska kny­ta sam­man nor­ra och söd­ra de­lar­na av Stock­holms län, är ett av Sve­ri­ges ge­nom ti­der­nas störs­ta in­fra­struk­tur­pro­jekt. Pro­tes­ter­na har på­gått än­da se­dan 1990-ta­let, då po­li­ti­ker­na fö­reslog en mo­tor­väg ge­nom vil­la- och grön­om­rå­den i det så kal­la­de Den­nispa­ke­tet. Po­li­ti­ker­na val­de att lyss­na på de re­surs­star­ka grup­per­na den gång­en och där­för be­slu­ta­des att störs­ta de­len av mo­tor­vä­gen ska dras i en tun­nel istäl­let. Mo­tor­vä­gen be­räk­nas va­ra klar 2026

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.