Re­kord på lö­pan­de band

Vi i Kista - - INSÄNDARE - Pontus Björk­man, en­ga­ge­rad i La­ti­na­me­ri­kagrup­per­na

Världs­re­kor­dens era tar­var en eko­no­misk grund­kurs. In­te ba­ra i OS slås världs­re­kor­den på lö­pan­de band. För­ra året var in­te ba­ra det var­mas­te året nå­gon­sin i mo­dern histo­ria, ut­an även växt­hus­ga­ser­na, hav­s­ni­vån och havstem­pe­ra­tu­ren steg till re­kord­höga ni­vå­er. Det vi­sar den ame­ri­kans­ka ex­pert­myn­dig­he­ten NOAA i sin års­rap­port.

Som en kon­se­kvens av vår fos­sil­driv­na till­växt ris­ke­rar hav­s­ni­vå­höj­ning­ar­na att ut­sät­ta en mil­jard män­ni­skor i kust­nä­ra om­rå­den, sär­skilt stor­stä­der, för svå­ra över­sväm­ning­ar år 2060. Det skri­ver Christi­an Aid i en ny rap­port som drar slut­sat­sen att för var­je dol­lar som vi sat­sar nu kan värl­den spa­ra upp till 7 dol­lar i ka­ta­strof­kost­na­der se­na­re.

Eko­no­mi hand­lar om att hus­hål­la med re­sur­ser och att in­te så­ga av den en­da gren vi har att sit­ta på. Jag tror att de fles­ta av oss vill le­va på en sta­bil och har­mo­nisk jord där fåg­lar kvitt­rar, bi­na sur­rar och ha­ven le­ver, där jor­dens fan­tas­tis­ka artri­ke­dom fro­das, där mänsk­lig­he­ten kan ut­veck­las och blomst­ra även ef­ter år 2049. Nej, da­gens upp­het­tan­de kvar­tal­se­ko­no­mi som år ef­ter år slår nya kli­mat­re­kord kan svår­li­gen de­fi­nie­ras som eko­no­mi.

FOTO: MOSTPHOTOS

RE­KORD. Möj­li­gen av go­do i OS, men av on­do i and­ra sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.