Änt­li­gen be­slut om tvär­ba­nan

Vi i Kista - - INSÄNDARE - Sa­ra Svanström (L), vice ord­fö­ran­de lands­ting­ets tra­fik­nämnd Anna-Le­na Jo­hans­son (L), lands­tings­po­li­ti­ker, kom­mu­nal­råd Sol­len­tu­na Mat­ti­as Lön­nqvist (L), lands­tings­le­da­mot Sund­by­berg

Nu tas änt­li­gen be­slut om tvär­ba­nans Kistagren. Li­be­ra­ler­na har ar­be­tat hårt för den­na ut­bygg­nad av mo­dern spår­väg till Sund­by­berg, Jär­va­fäl­tet och Sol­len­tu­na, med slut­sta­tion i He­le­nelund.

Stock­hol­mar­na be­hö­ver mer kol­lek­tiv­tra­fik, på läng­den och tvä­ren, och fram­för allt på spår. Tvär­för­bin­del­ser gör att he­la tra­fik­sy­ste­met fun­ge­rar smi­di­ga­re. Mo­dern spår­väg har hög ka­pa­ci­tet. Det gyn­nar till­växt, bo­stads­byg­gan­de och mil­jö.

Tvär­ba­nans för­läng­ning kom­mer ge nya res­möj­lig­he­ter och möj­lig­gö­ra bo­stads­byg­gan­de i Brom­ma, Ur­svik, Kis­ta och He­le­nelund. Ar­bets­plat­ser och Brom­ma flyg­plats blir mer till­gäng­li­ga, även ut­an bil.

Li­be­ra­ler­na lo­kalt i vå­ra stads­de­lar och kom­mu­ner, lik­som i lands­ting­et, har va­rit på­dri­van­de för den­na spår­sats­ning. I lands­tings­bud­ge­ten slogs byg­gan­det av Kistagre­nen fast, och nu tar tra­fik­nämn­den ge­nom­fö­ran­de­be­slu­tet: En in­ve­ste­ring på nä­ra 5 mil­jar­der som kom­mer att ge myc­ket igen.

FOTO: MOSTPHOTOS

KISTAGRE­NEN. Li­be­ra­ler­na har käm­pat hårt för ut­bygg­na­den till Jär­va­fäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.