Kul­tur­för­valt­ning­en ar­be­tar ak­tivt för ett håll­bart Stock­holm

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Se­dan åt­ta år ar­be­tar kul­tur­för­valt­ning­en ak­tivt för att mins­ka sin kli­mat­på­ver­kan. För­u­tom ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring, ar­be­te med åter­vin­ning och in­fö­ran­de av mil­jöom­bud och mil­jöron­der på var­je en­het, bju­der för­valt­ning­en i år in till fi­lo­so­fe­ran­de sam­tal om håll­bar­het och livssti­lar.

– Håll­bar­hets­ar­be­te in­ne­fat­tar så myc­ket! Det som är bra för mil­jö och kli­mat gyn­nar ock­så so­ci­a­la och eko­no­mis­ka vär­den, sä­ger He­le­ne Mår­ten­son, mil­jöstra­teg vid kul­tur­för­valt­ning­en.

Sam­ta­len äger rum på Hötorgs­ter­ras­sen un­der Stock­holms Kul­tur­fes­ti­val 16–20 au­gusti. Var­je dag har du dess­utom möj­lig­het att del­ta i en in­ter­ak­tiv frå­gestund om hur sta­den ar­be­tar med håll­bar­het, mil­jö och kli­mat. Pas­sa på och ställ di­na frå­gor, di­na tan­kar är vär­de­ful­la!

Läs mer på stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.