Kul på din fri­tid med Kul­tur­sko­lan!

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

5 sep­tem­ber bör­jar vå­ra nya kur­ser för höst­ter­mi­nen! Hos Kul­tur­sko­lan får al­la som är 6–22 år och bor i Stock­holms stad möj­lig­het att ut­veck­las in­om dans, musik, te­a­ter, konst och me­dia. Kur­ser­na är på din fri­tid och kos­tar 300–750 kro­nor per ter­min.

29–31 au­gusti har Kul­tur­sko­lan öp­pet för al­la som vill pro­va på vå­ra oli­ka äm­nen. För mer in­for­ma­tion om vå­ra pro­va på-da­gar, äm­nen, kur­ser be­sök kul­tur­sko­lan.stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.