Lapp­täc­ken – en me­ta­for för Husby

– Vi ska gö­ra två sto­ra lapp­täc­ken, som ska bli en kom­bi­na­tion av al­la län­ders kul­tur. Un­der he­la ju­li och au­gusti har Ge­ral­di­ne Hud­son sut­tit vid fon­tä­nen i Husby Cent­rum och stic­kat. Var­je tors­dag ef­ter­mid­dag har hus­by­bor­na sam­lats kring stic­kor och st

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son Fi­gu­e­roa 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Var­je tors­dag he­la som­ma­ren har många Hus­by­bor valt att stic­ka till­sam­mans. Ar­be­tet har lett till två sto­ra lapp­täc­ken som kan ses som en me­ta­for för sam­häl­let Husby och som kom­mer att häng­as upp un­der Hus­by­fes­ti­va­len.

De förs­ta vec­kor­na stic­ka­de vi vad som helst, men se­dan be­stäm­de vi oss för att gö­ra nå­got ge­men­samt. Vi gör två sto­ra lapp­täc­ken, ett ar­be­te som blir som en me­ta­for för sam­häl­let Husby, sä­ger Ge­ral­di­ne Hud­son.

Grund­mönst­ret i täc­ke­na är det­sam­ma som mo­sa­i­kens i fon­tä­nen i cent­rum, och pla­nen är att täc­ke­na ska häng­as upp un­der Hus­by­fes­ti­va­len.

– Jag är med ef­tersom jag är in­tres­se­rad av allt som rör sig, det är 42 års ovana, sä­ger Inga Har­nesk, en av dem som stic­kar den­na tors­dag.

Inga Har­nesk har bott i Husby se­dan 1974 och ar­be­ta­de i 18 år på ex­pe­di­tio­nen i sko­lan i om­rå­det.

– Jag tyck­te att Ge­ral­di­ne såg så en­sam ut i bör­jan, så jag kom med. Se­dan blev jag bi­ten av själ­va stick­ning­en. De sä­ger att det är för­spilld kvin­no­kraft, men jag und­rar jag.

Hali­na Lil­je­holm tyc­ker att stick­ning­en gör hen­ne gott.

– Jag tyc­ker att det är lug­nan­de. När man stic­kar tän­ker man in­te på si­na be­kym­mer, man ba­ra stic­kar.

De fles­ta som va­rit med i stick­pro­jek­tet är kvin­nor, men någ­ra män har ock­så del­ta­git. He­inz Röp­ke har va­rit med två gång­er, men i dag är det förs­ta gång­en han för­sö­ker stic­ka. Han har det job­bigt och får hjälp av Ire­ne Spiel­ber­ger och Sa­fia Ah­med med jäm­na mel­lan­rum.

– De sä­ger att det är så lätt, sä­ger han och ska­kar på hu­vu­det. Men det tyc­ker ba­ra de som re­dan kan.

Ge­ral­di­ne Hud­son hop­pas att lapp­täc­ke­na ef­ter Hus­by­fes­ti­va­len kan häng­as upp ne­re i tun­nel­ba­nan. Det finns ock­så pla­ner på att sam­man­stäl­la en bok, med bil­der och be­rät­tel­ser.

– Det är ett starkt kvinn­ligt pro­jekt, sä­ger hon, där kvin­nor­na kan be­rät­ta si­na eg­na histo­ri­er.

Vi gör två sto­ra lapp­täc­ken, ett ar­be­te som blir som en me­ta­for för sam­häl­let Husby.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON FI­GU­E­ROA

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON FI­GU­E­ROA

ME­TA­FOR. Ge­ral­di­ne Hud­son me­nar att lapp­täc­ke­na blir en me­ta­for för al­la län­ders kul­tur i Husby.

NY­BÖR­JA­RE. He­inz Röp­ke stic­kar för förs­ta gång­en och får hjälp av Sa­fia Ah­med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.