Gam­mal mark­nad på nytt sätt

Den 2–3 sep­tem­ber är det Tens­ta mark­nad – med mat och mu­sik, dans och po­e­si, soc­ker­vadd och kan­de­ra­de äpp­len. Det blir som van­ligt. Och än­då in­te. – Det blir kanske in­te li­ka stort som ti­di­ga­re, men in­te hel­ler pyt­te­li­tet, sä­ger Fred­rik Lind­stål, från Gl

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son Fi­gu­e­roa 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Så sent som i ju­ni fick Glad stad upp­dra­get att or­ga­ni­se­ra Tenstas år­li­ga mark­nad. – Vi skul­le gär­na ha haft mer tid på oss för att hin­na pre­sen­te­ra oss lo­kalt, sä­ger Fred­rik Lind­stål. Men nu är det som det är. Lyck­ligt­vis ser vi på bok­ning­ar­na att vi nått fram, många lo­ka­la ak­tö­rer är med.

Tens­ta mark­nad har an­ord­nats se­dan 1988 och ar­range­mang­et har vux­it för var­je år. När mark­na­den var som störst, ha­de man över 20 000 be­sö­ka­re. På se­na­re år har det va­rit en nedåt- gå­en­de trend och i år blir det an­norlun­da.

– Ja, mark­na­den var jät­tes­tor och blev kanske li­te för stor för snabbt, sä­ger Fred­rik Lind­stål, som till­sam­man med Pau­li­ne Jöns­son är pro­jekt­le­da­re.

– Det finns för­e­ning­ar och lo­ka­la ak­tö­rer som in­te har haft råd att va­ra med. Men vi har sänkt pri­ser­na och de som in­te kan be­ta­la kan få en gra­tis plats, om de stäl­ler upp som vo­lon­tä­rer.

Fred­rik Lind­stål och Pau­li­ne Jöns­son är inga ny­bör­ja­re när det gäl­ler att or­ga­ni­se­ra mark­na­der. Glad stad är sam­ma fö­re­tag som bland an­nat dri­ver Hornstull mark­nad, var­je helg från april till ok­to­ber. Nu finns pla­ner på att gö­ra nå­got lik­nan­de i Tens­ta 2017.

– Jag tror att det finns för­ut­sätt­ning­ar för det, sä­ger Pau­li­ne Jöns­son. Här bor­de det kun­na hän­da nå­got var­je helg från maj till sep­tem­ber.

Tens­ta mark­nad, oav­sett hur många be­sö­ka­re den ha­de, ha­de sto­ra svå­rig­he­ter att sy­nas i me­dia. Kanske kan Fred­rik Lind­stål och Pau­li­ne Jöns­son änd­ra på det­ta. De­ras am­bi­tion är ock­så att för­änd­ra bil­den av Tens­ta. Och de vill in­te bli ihåg­kom­na som någ­ra som kom ut­i­från, gjor­de ett för­sök för att se­dan för­svin­na igen.

– Nej, vi vill lä­ra oss hur det fun­ge­rar här och har re­so­ne­rat myc­ket om hur det är, har va­rit och vad vi kan till­fö­ra. Vi vill ska­pa ak­ti­vi­te­ter som är till gagn för lo­kal­sam­häl­let även på lång sikt.

Fred­rik Lind­stål me­nar att årets mark­nad blir ett ”mel­lanår”. Det blir in­te li­ka stort som ti­di­ga­re, men det blir myc­ket mat och mu­sik och fle­ra food trucks kom­mer att rul­la in till Tens­ta cent­rum.

– Vi vill verk­li­gen gö­ra det här och vi vill att det ska bli bra för Tens­ta.

Det blir inga ka­ru­sel­ler i år, men i Spånga by kom­mer Gäc­da ung­doms­fes­ti­val an­ord­nas. Det är för tred­je året i rad, som ung­doms­går­den Blå hu­set till­sam­mans med Stads­mis­sio­nen och Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan ord­nar ung­doms­fes­ti­val. Det nya i år är att fes­ti­va­len an­ord­nas som en del av Tens­ta mark­nad.

– Vår fes­ti­val på­går ba­ra un­der lör­da­gen, sä­ger Omar Ab­di­ri­zak, som är en av de an­sva­ri­ga. På ef­ter­mid­da­gen blir det ak­ti­vi­te­ter för barn och barn­fa­mil­jer, och på kväl­len blir det li­ve­fram­trä­dan­den och mu­sik för ung­do­mar­na.

Störs­ta drag­plåst­ret blir GSS. – Det är ett lo­kalt rap­kol­lek­tiv, för­kla­rar Omar Ab­di­ri­zak, och de är jät­te­bra. De drar fler än al­la and­ra eta­ble­ra­de ar­tis­ter.

MARK­NAD. In­te li­ka stort, men in­te pyt­te­li­tet – så blir Tens­ta mark­nad, en­ligt de nya ar­ran­gö­rer­na bakom årets mark­nad i Tens­ta: Pau­li­ne Jöns­son, pro­jekt­le­da­re Glad stad, To­mas Ama­nu­el, FC Tens­ta, Asa­nai Mel­les, scen­ar­be­ta­re, Isa­bel­le Ågren, pro­jekt­le­da­re Glad stad, Omar Ab­di­ri­zak, Gäc­da-fes­ti­va­len, Alex­na­der Ber­ha­ne, dri­ver Au­el kafé, Hashim Mo­ha­med, Tens­ta Ci­ty samt Sam­son Ber­ha­ne som dri­ver Au­el kafé.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

AN­SVA­RI­GA. Pau­li­ne Jöns­son och Fred­rik Lind­stål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.