Fri­tids­gård med tjej­pro­fil be­hövs

DE­BATT. En sak som un­der som­ma­ren har väckt stort in­tres­se och väl­be­höv­lig de­batt är vår pla­ne­ra­de fri­tids­gård med tjej­pro­fil i Hjuls­ta. Upp­rör­da rös­ter har höjts över det fruk­tans­vär­da i att star­ta en fri­tids­gård för ba­ra tje­jer.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Awad Her­si (MP), ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd

In­tres­sant i sam­man­hang­et är att Stock­holm idag har fri­tids­går­dar där 70 pro­cent av be­sö­kar­na är poj­kar. I prak­ti­ken är al­la ex­i­ste­ran­de fri­tids­går­dar allt­så till för poj­kar. Det som upprör mig, är att ing­en ver­kar upp­rö­ras över det.

In­tres­sant i sam­man­hang­et är ock­så att fri­tids­går­den in­te ba­ra ska va­ra för tje­jer. Vi har sagt att vi har som mål att 60 pro­cent av be­sö­kar­na ska va­ra flic­kor. Att det­ta är upp­rö­ran­de när de and­ra fri­tids­går­dar­na har be­sö­ka­re som i många fall har 80 pro­cent poj­kar är för mig ett myste­ri­um.

Att vi be­hö­ver ha ett fe­mi­nis­tiskt för­håll­nings­sätt i vårt ar­be­te är solklart. In­te minst i ar­be­tet med vå­ra ung­do­mar och i vå­ra för­or­ter.

In­för ar­be­tet med fri­tids- går­den tog för­valt­ning­en i Spånga/Tens­ta fram en ana­lys­rap­port. Rap­por­ten byg­ger bå­de på en­kä­ter och på en fo­kus­grupp där tje­jer bo­en­de i om­rå­det har med­ver­kat. Re­sul­ta­tet är stund­tals ned­slå­en­de.

Flic­kor i Spånga-Tens­ta upp­le­ver att de­ras närmil­jö är otrygg och ibland far­lig. Att ryk­tes­sprid­ning och kränk­ning­ar ut­gör ett so­ci­alt hin­der. De sä­ger att de är stän­digt på sin vakt, att de tje­jer som är ute och gör sa­ker får då­ligt ryk­te. Många tje­jer ut­tryc­ker ock­så att det bor­de fin­nas ett stäl­le ba­ra för tje­jer.

Det vi för­sö­ker gö­ra med fri­tids­går­den med tjej­pro­fil är att för­säk­ra att fler tje­jer i Spånga-Tens­ta får till­gång till en trygg mil­jö och en me­nings­full och sti­mu­le­ran- de fri­tid. Det­ta är en vik­tig del av stads­dels­nämnds an­svars­om­rå­de. Jag kon­sta­te­rar med stor be­drö­vel­se att vi in­te kla­rar och kla­rat av den upp­gif­ten i de­cen­ni­er. Vi kan in­te ba­ra kon­sta­te­ra miss­lyc­kan­det men vi mås­te ock­så vi­sa hand­ling och bätt­ra på ut­veck­ling.

Fri­tids­går­den i Hjuls­ta är in­te se­pa­ra­tis­tisk verk­sam­het, den är en verk­sam­het som ger flic­kor ro och sti­mu­le­ran­de fri­tid där de kan va­ra sig själ­va och ha in­flyt­tan­de över ut­bu­det av fri­tids­verk­sam­he­ten. Att sta­dens fri­tids­verk­sam­het in­te loc­kar li­ka många flic­kor som poj­kar är ett pro­blem som finns i sto­ra de­lar av Stock­holms stad, men skill­na­den är vi vill be­ly­sa och hit­ta lösningar för bris­ten.

När vi in­vi­ger och klip­per ban­det för en ny fri­tids­gård i Hjuls­ta är må­let att stär­ka flic­kor själv­or­ga­ni­se­ring och de­ras ägar­skap i den lo­ka­la fe­mi­nis­ka de­bat­ten.

Flic­kor i Spånga-Tens­ta upp­le­ver att de­ras närmil­jö är otrygg och ibland far­lig.

FOTO: PRIVAT

Awad Her­si (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.