En graf­fiti­vägg blir fem

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son Fi­gu­e­roa

– Bygg­lo­vet är änt­li­gen klart, sä­ger ord­fö­ran­den i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd, Awad Her­si, MP. Nu sät­ter vi i gång så fort som möj­ligt.

Och det blir in­te en vägg, ut­an fem väg­gar för lag­lig graf­fiti.

Be­slu­tet att byg­ga en lag­lig graf­fiti­vägg i Nydals­par­ken fat­ta­des i hös­tas, men bygg­lo­vet har dröjt.

– Vi har re­dan för­lo­rat myc­ket tid, men nu är för­be­re­del­ser­na i full gång. Vi hop­pas att väg­gen ska va­ra i drift se­nast som­ma­ren 2017. Om allt går rik­tigt bra, kanske vi kan kom­ma i gång re­dan i höst.

Stads­bygg­nads­kon­to­ret har ve­lat av­slå an­sö­kan om upp­fö­ran­det av en graf­fiti­vägg fle­ra gång­er, men i bör­jan av au­gusti änd­ra­de de sig.

– Det har va­rit många kons­ti­ga tu­rer kring det här pro­jek­tet, sä­ger Awad Her­si. Men nu kan vi kom­ma i gång.

Pro­tes­ter har fö­re­kom­mit även från op­po­si­tio­nen.

– Att al­li­an­sen in­te tyc­ker om graf­fiti, det är väl känt. När de var i ma­jo­ri­tet råd­de noll­to­le­rans mot den här konst­for­men, men nu läm­nar vi den pe­ri­o­den bakom oss. Graf­fiti är konst och det är en mänsk­lig rät­tig­het att få ut­ö­va en konst­form.

I Nydals­par­ken finns fot- bolls- och bas­ket­pla­ner, lek­plats för oli­ka åld­rar, lan­dets förs­ta trä­nings­an­lägg­ning för parkour och snart även en graf­fiti­vägg. El­ler fle­ra väg­gar. För det kom­mer in­te att bli en sam­man­häng­an­de vägg, som det var tänkt från bör­jan, ut­an fem mind­re väg­gar att må­la på.

– Vår för­hopp­ning är att graf­fitin kan bli en mö­tes­plats över ge­ne­ra­tions- och geo­gra­fis­ka grän­ser. En öp­pen, lag­lig vägg för graf­fiti kom­mer att loc­ka dit män­ni­skor, in­te ba­ra från Tens­ta. Den blir ett sätt att bry­ta seg­re­ga­tio­nen.

Vi hop­pas att väg­gen ska va­ra i drift se­nast som­ma­ren 2017.

FOTO: ANDRE­AS JENNISCHE

FEM. Så här ser graf­fiti­väg­gen ut i Snö­sät­ra, och nu kom­mer fem väg­gar för graf­fiti att byg­gas i Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.