Hjuls­ta grund­sko­la ho­tas av vi­te

Vi i Kista - - SIDAN 1 - kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Hjuls­ta grund­sko­la re­do­vi­sa­de bätt­re stu­di­e­re­sul­tat än nå­gon­sin i vå­ras, men nu ho­tar Skol­in­spek­tio­nen med 1,5 mil­jo­ner i bö­ter för all­var­li­ga bris­ter.

– Vi job­bar för att re­da ut det här, sä­ger Lo­renz Jo­hans­sons, Hjuls­ta grund­sko­las nya rek­tor. Vi har re­dan an­non­ser ute där vi sö­ker spe­ci­al­pe­da­go­ger.

Skol­in­spek­tio­nens till­syn vi­sa­de att Hjuls­ta grund­sko­la har om­fat­tan­de bris­ter i ar­be­tet med att ge ex­tra an­pass­ning och sär­skilt stöd till ele­ver som be­hö­ver det.

– Jag viss­te att Skol­in­spek­tio­nen va­rit här och jag för­stod att det hand­la­de om att spe­ci­al­pe­da­go­gen gått i pen­sion, sä­ger Lo­renz Jo-

hans­son, som gör sin and­ra dag på job­bet. Vi kom­mer att an­stäl­la in­te ba­ra en, ut­an fle­ra, spe­ci­al­pe­da­go­ger.

Lo­renz Jo­hans­son på­pe­kar ock­så att när Skol­in­spek­tio­nen fö­re­läg­ger om vi­te är det ett hot, in­te bö­ter som direkt ska be­ta­las.

– Vi job­bar hårt nu för att kom­ma till rät­ta med pro­ble­men. Här på sko­lan har vi en fan­tas­tisk lärar­grupp, det mär­ker man på en gång.

Lo­renz Jo­hans­son kom­mer när­mast från en tjänst som bi­trä­dan­de rek­tor vid Nya Ele­men­tar i Brom­ma. Han har själv en bak­grund som spe­ci­al­pe­da­gog, men tjäns­ten i Hjuls­ta grund­sko­la är hans förs­ta an­ställ­ning som rek­tor i Stock­holms stad.

– Det är en tuff lag­stift­ning och myc­ket att le­va upp till, sä­ger han om sitt upp­drag. Men det är fan­tas­tiskt ro­ligt och en bra grund­sko­la. I en skola där ele­ver­na har sto­ra be­hov, är det ba­ra de bäs­ta lä­rar­na som stan­nar kvar.

Hjuls­ta grund­sko­las me­rit­vär­de, det som ti­di­ga­re be­nämn­des som be­tygs­snitt, har ökat re­jält un­der se­na­re år. Men sko­lan åter­finns fort­fa­ran­de bland de säms­ta i Stock­holms kom­mun.

– Jag tyc­ker att me­rit­vär­de är ett gans­ka trub­bigt verk­tyg, vi har ta­git emot en stor HOT. Hjuls­ta grund­sko­las nya rek­tor på­pe­kar att när Skol­in­spek­tio­nen fö­re­läg­ger om vi­te, är det ett hot, in­te bö­ter som ome­del­bart ska be­ta­las. grupp ny­an­län­da. De får av för­klar­li­ga skäl inga betyg, men räk­nas än­då med och det drar ned siff­ror­na.

Lo­renz Jo­hans­son tyc­ker att sy­ste­met att mä­ta sko­lans kva­li­tet med me­rit­vär­de bor­de ses över. Som det är nu är det många som i onö­dan sö­ker sig till and­ra sko­lor långt bort.

– Det är synd att barn ska be­hö­va åka tun­nel­ba­na el­ler buss till sin skola, om det finns en bra skola i när­he­ten.

Kerstin Gustafs­son Fi­gu­e­roa

Vi kom­mer att an­stäl­la fle­ra spe­ci­al­pe­da­go­ger.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON FI­GU­E­ROA

KRI­TIK. Hjuls­ta grund­sko­la upp­märk­sam­ma­des i vå­ras för att stu­di­e­re­sul­ta­ten för­bätt­rats av­se­värt. Men nu har sko­lan fått kri­tik för bris­ter vad gäl­ler sär­skilt stöd till ele­ver som be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.