Lyc­kat besök med hem­be­sök

Vi i Kista - - NYHETER -

Rin­ke­by­pro­jek­tet som gett första­gångs­för­äld­rar fler hem­be­sök av BVC har va­rit fram­gångs­rikt. Där­för fö­re­slår Häl­sooch sjuk­vårds­nämn­den en ut­red­ning för att se om det upp­sö­kan­de ar­be­te kan bli per­ma­nent i he­la Stock­holms län.

Rin­ke­by­pro­jek­tet star­ta­de hös­ten 2013 och är ett sam­ar­be­te mel­lan lands­ting­ets bar­na­vårds­cen­tral och so­ci­al­tjäns­ten. Barn­sjuk­skö­ters­kor och för­äld­raråd­gi­va­re åker ut på hem­be­sök för att in­for­me­ra för­äld­rar­na om var de ska vän­da sig om bar­net blir sjukt.

Pro­jek­tet har vi­sat att för­äld­rar­na blir tryg­ga­re och får en bätt­re in­tro­duk­tion till det svens­ka sy­ste­met. Det har ock­så fått ef­fek­ten att fler vac­ci­ne­rar si­na barn mot mäss­ling, pås­sju­ka och rö­da hund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.