To­ny Ne­ga­si från Tens­ta stäl­ler ut igen

Vi i Kista - - NYHETER -

I ja­nu­a­ri i år skrev Vi i-tid­ning­ar­na om To­ny Ne­ga­si, som då ha­de sin förs­ta ut­ställ­ning i Husby konst­hall. Han bör­ja­de må­la ef­ter ett disk­bråck, som gjor­de ho­nom säng­lig­gan­de och de­pri­me­rad. Men en av hans vän­ner kom till ho­nom med pens­lar och färg och fö­reslog att han skul­le bör­ja må­la. To­ny Ne­ga­si märk­te att ska­pan­det lind­ra­de smär­tan och nu stäl­ler han ut si­na mål­ning­ar för tred­je gång­en.

Ut­ställ­ning­en kan ses fram till den 5 sep­tem­ber på Rörstrands slotts­café, vid S:t Eriks­plan. Öp­pet­ti­der: var­da­gar kloc­kan 8–20, hel­ger kloc­kan 10–18.

FOTO: IDA NILSING

To­ny Ne­ga­si.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.