MER Hjuls­ta grund­sko­la

Vi i Kista - - NYHETER -

HJULS­TA grund­sko­la, en F–9-skola med runt 400 ele­ver, har länge pe­kats ut som en pro­blem­sko­la med lå­ga re­sul­tat och få ele­ver be­hö­ri­ga till gym­na­si­et. Men un­der led­ning av sko­lans för­ra rek­tor, Mal­la Tai­pa­le, som gick i pen­sion ef­ter som­ma­ren, vän­de den ne­ga­ti­va tren­den. En rad för­änd­ring­ar, med fo­kus på ord­ning och re­da, gav ock­så bätt­re stu­di­e­re­sul­tat. I vå­ras var 46 pro­cent av ele­ver­na i års­kurs 9 be­hö­ri­ga för gym­na­si­et. SKOL­IN­SPEK­TIO­NEN har be­slu­tat om fö­re­läg­gan­de av vi­te på 1,5 mil­jo­ner kro­nor för att Stock­holms kom­mun sna­rast ska åt­gär­da de bris­ter som finns i Hjuls­ta grund­sko­la när det gäl­ler an­pass­ning­ar och sär­skilt stöd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.