MER Ny fri­sko­la

Vi i Kista - - NYHETER -

JÄR­VA­SKO­LAN i Kis­ta är en ny­star­tad fri­sko­la som drivs av Roya founda­tion, en ide­ell och ic­ke-vinst­dri­ven stif­tel­se. Grun­dar­na är Mi­lad Mo­ham­ma­di och Amir Sa­ja­di.

JÄR­VA­SKO­LAN är öp­pen för al­la och har idag runt 140 ele­ver i års­kurs 7 och 8.

AL­LA ele­ver får en per­son­lig men­tor och en prak­tik­plats. Var­je skol­dag in­leds med ob­li­ga­to­risk fru­kost och det finns läx­hjälp ef­ter skol­da­gens slut. Sko­lan sam­ar­be­tar med ide­el­la för­e­ning­ar och nä­rings­li­vet, även med chefs­re­kry­te­rings­fö­re­ta­get Alum­ni Glo­bal och män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Ci­vil Rights De­fen­ders.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.