Nämnd­mö­te webb­sänds

Vi i Kista - - NYHETER -

I ja­nu­a­ri in­kom ett med­bor­gar­för­slag om att Spång­aTens­ta bör webb­sän­da de lo­ka­la po­li­ti­ker­nas mö­ten i stads­dels­nämn­den. För­slags­stäl­la­ren lyf­ter bland an­nat de­mo­kra­ti­a­spek­ten och de funk­tions­hind­ra­de och äld­re som har svårt att ta sig till mö­te­na på Tens­ta Träff och Spång­a­fol­kan.

I Fars­ta li­ve­sän­der stads­dels­nämn­den re­dan si­na mö­ten. Men någ­ra enor­ma tit­tar­siff­ror i re­al­tid har in­te synts till där – de va­ri­e­rar mel­lan 7-14 uni­ka be­sö­ka­re. Dä­re­mot är det upp till 90 per­so­ner som tit­tar på mö­te­na i ef­ter­hand.

Trots de lå­ga tit­tar­siff­ror­na på and­ra håll tyc­ker stads­de­len än­då att frå­gan är vik­tig ur de­mo­kra­ti­syn­punkt.

FOTO: EL­LI­NOR PRAWITZ

TIT­TA­RE. In­te många ser webb­sänd­ning­ar­na från ex­em­pel­vis Fars­ta – men de som är in­tres­se­ra­de har i al­la fall möj­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.