MER Om­stridd graf­fiti­vägg

Vi i Kista - - NYHETER -

BE­SLUT att byg­ga en lag­lig graf­fiti­vägg i Spång­aTens­ta fat­ta­des i ok­to­ber 2015, men bygg­lo­vet har dröjt. Skön­hets­rå­det har mot­satt sig pla­ner­na och stads­bygg­nads­kon­to­ret gick på sam­ma lin­je och fö­reslog nämn­den att av­slå an­sö­kan.

FÖR­SLA­GET har ar­be­tats om och väg­gen som nu slut­li­gen fått bygg­lov pla­ne­ras bli 180 kvadrat­me­ter och ska fin­nas un­der E18 vid Nydals­par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.