27 AU­GUSTI

Vi i Kista - - KULTUR -

Kids Par­ty

An­sikts­mål­ning och en mas­sa skoj för al­la barn. När: lör­dag 27 au­gusti kl 11.00–16.00 Var: Rin­ke­by Cent­rum

Hus­by­fes­ti­va­len

För he­la fa­mil­jen i Husby cent­rum. Mu­sik, dans, te­a­ter, barn­pro­gram, mat­torg, sport och lek. Ar­tis­ter i ur­val: Gol­bang, Showgrup­pen Wa­ter­loo. När: lör­dag 27 au­gusti kl 14.00–22.00 Var: Husby Cent­rum. Kon­takt: www.hus­by­fes­ti­va­len.

Stic­ka för Husby

Var­je var­dag mel­lan 14 och 16 är det stick­ning på tor­get i Husby. Al­la är väl­kom­na att va­ra med och stic­ka ett konst­verk som kom­mer att ha ver­nis­sage på Hus­by­fes­ti­va­len den 27 au­gusti. Vi har stic­kor och garn och ni stic­kar och um­gås. Konst­när­lig le­da­re: Ge­ral­di­ne Hud­son. Kon­takt: Husby Konst & Hant­verks­för­e­ning, 08-7511188

Ra­oul Wal­len­berg-da­gen i Kis­ta bib­li­o­tek

Hur på­ver­kas vi av bo­stads­pla­ne­ring­en där vi bor och vil­ka ef­fek­ter ser vi i många av vå­ra mil­jon­pro­gram? Är det en mänsk­lig rät­tig­het att få väl­ja var man vill bo? Väl­kom­men att lyss­na till två fö­re­läs­ning­ar om bo­stä­der och rätt­vi­sa. Al­la väl­kom­na! Pro­gram: 14.00–14.40. Bostads­pla­ne­ring och rätt­vi­sa i mil­jon­pro­gram­met. Erik Sten­berg, ar­ki­tekt och lek­tor vid KTH Ar­ki­tek­tur­sko­lan. Han har stu­de­rat mil­jon­pro­gram­mets bo­stä­der i snart tju­go år, bott i Tens­ta och syss­lar nu gans­ka myc­ket med bo­stads­frå­gor. 15.00–15.40 Hur på­ver­kar det bar­nen? Maca­re­na De la Cer­da, ak­ti­vist med fo­kus på bar­nens per­spek­tiv och med in­tres­se för ef­fek­ter­na av gent­ri­fi­e­rings­pro­ces­ser i mil­jon­pro­gram­men run­tom i Jär­va. Har du frå­gor är du väl­kom­men att kon­tak­ta pro­du­cen­ter­na Fran­ci­sca Bec­kert fran­ci­sca.bec­kert@ stock­holm.se el­ler Jo­han­na Hä­ren­stam jo­han­na.ha­ren­stam@stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.